A single-molecule magnet assembly exhibiting a dielectric transition at 470 K

Yu-Xia Wang, Wei Shi, Han Li, You Song, Liang Fang, Yanhua Lan, Annie K. Powell, Wolfgang Wernsdorfer, Liviu Ungur, Liviu F. Chibotaru, Mingrong Shen, Peng Cheng
2012 Chemical Science  
doi:10.1039/c2sc21023a fatcat:465r6wx565bsdlgxuxnvnhlnh4