Nurses' awareness as a result of short term stoma bag life experienceStoma torbası deneyiminin hemşirelerin farkındalıkları üzerine etkisi

Seçil Taylan, Yasemin Akıl, Rabia Cihan, Sevban Arslan
2017 Journal of human sciences  
This is an experimental study conducted for raising awareness about being a patient with stoma in nurses working in surgical services where intestinal stoma is opened in Balcalı Hospital, Çukurova University.The stoma bag was inserted after applying "Introduction and Evaluation Form" which involved 11 questions was developed by the researcher via face-to-face interview technique with the nurses participating in the study and administering "Pre-Application Data Form" consisting after studying
more » ... g after studying with stoma bag, whose 1/3 was filled with water, for 6 hours; "Post-Application Data Form" was administered.In nurses' evaluation of first three feelings that the patients were experiencing before and after the life experience of using stoma bag for a short time; the difference between the exclusion feeling scores was found to be highly significant (z=-3.411; p=0.001). In the evaluation of the nurses for the question "will you share the information that you have stoma with your friend if you were a person with a stoma" before and after the stoma bag life experiment, the difference was determined to be statistically significant (z=-2.000; p=0.001). The difference between the evaluation scores for the patients to cope with their stomas before and after the application was observed to be highly significant (z=-4.724; p=0.000).Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file. ÖzetAraştırma, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde bağırsak stoması açılan cerrahi servislerde çalışan hemşirelerde stomalı hastalarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla yarıdeneysel tipte yapılmıştır.Veriler araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanmış kişisel bilgi formu ve öntest/sontest veri formları ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmış, sonrasında katılımcı hemşirelere stoma torbası takılmıştır. 1/3'üne kadar su ile doldurulan stoma torbası ile 6 saat çalıştıktan sonra tekrar anket formu uygulanmıştır.Hemşirelerin stoma torbası deneyimi öncesi ve sonrası hastaların en sık yaşadığı ilk üç duyguyu değerlendirmeleri incelendiğinde, dışlanma duygusu puan ortalamalarını diğer ortalamalara göre yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak ileri derece anlamlı olduğu saptandı (z=-3.411; p=0.001). Hemşirelerin stoma torbası deneyimi öncesi ve sonrası "stomalı bir birey olsaydınız stomanız olduğunu iş arkadaşlarınız ile paylaşır mıydınız?" sorusunu değerlendirmelerinde farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (z=-2.000; p=0.001).Uygulama öncesi ve sonrası hastaların stomaları ile baş etmelerini değerlendirme puanortalamaları arasındaki farkın ileri derecece anlamlı olduğu görüldü (z=-4.724; p=0.000).
doi:10.14687/jhs.v14i3.4014 fatcat:tdyfvt2u5ncfrh7xqyy6nao62y