Köpeklerde Taenia hydatigena enfeksiyonunun indirekt floresan antikor testi (IFAT) ve enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi ile teşhisi

Esma KOZAN, Ayşe BURGU
2004 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışmada Taeııia hydatigena olgunlarından hazırlanan antijenler kullanılarak köpeklerde T. hydatigena enfeksiyonunun erken teşhisinde IFAT ve ELlSA yöntemlerinin geçerliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. İki aylık köpeklerden enfeksiyon (6 köpek) ve kontrol (3 köpek) olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Enfeksiyon grubundaki köpekler, Cysticercus fenuicollis kistleri (5-7adet) yedirilerek enfekte edilmiştir. Her iki gruptan çalışma öncesinden başlanarak, çalışma süresince her hafta
more » ... süresince her hafta kan ve dışkı örnekleri alınmıştır. Enfeksiyon grubunda köpeklerin tümü dışkılarında halkalar görüldükten sonra, nekropsi yapılarak bağırsaklarında bulunan T.hydafigeııa 'lar toplanmıştır. IFAT için T. hydatigena halkalarından kesit antijeni, ELlSA için somatik antijen hazırlanarak serum örnekleri iki yöntemle test edilmiştir. IFAT'da, ilk pozitif reaksiyonlar enfeksiyondan 2 hafta sonra gözlenmiş, en yüksek antikor titreleri 8-12. haftalarda tespit edilmiş, enfeksiyon grubundaki köpeklerin serumlarının yüksek sulandırmalarda bile pozitif reaksiyon verdiği, ancak düşük sulandırmalarda kontrol grubundaki köpeklerin serumlarının da yanlış pozitif reaksiyonlar verdiği gözlenmiştir. ELlSA'da ilk pozitif reaksiyonlar, enfeksiyondan 3 hafta sonra gözlenmiştir. Genelde antikor titreleri düşük düzeylerde tespit edilmiştir. Enfeksiyon ve kontrol grubundan elde edilen verilerin, istatistiksel analizinde, gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır (p<0,05). Kontrol grubunda köpeklerin hiçbirinde yanlış pozitif reaksiyon gözlenmemiştir. Köpeklerde T. hydafigena enfeksiyonunun teşhisinde, lFAT'ın daha spesifik testlerle desteklenmesi, ELlSA için purifiye antijenlerin kullanılması gerektiği belirlenmiştir.
doi:10.1501/vetfak_0000002282 fatcat:45plkw4yordwxplf3lx3l55gnq