Wysokowydajne drążenie elektroerozyjne małych otworów w kompozytach metaliczno-ceramicznych

Łukasz Sosinowski, Marek Rozenek
2018 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Wysokowydajne drążenie elektroerozyjne małych otworów w kompozytach metaliczno-ceramicznych High-performance Electrical Discharge Machining of small hole in metallic ceramic composites Mgr inż. Łukasz Sosinowski; dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. PW -Politechnika Warszawska. Autor korespondencyjny/Corresponding author: lukasz.sosinowski@wp.pl Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu materiału elektrody roboczej na wysokowydajną obróbkę elektroerozyjną. W badaniach uwzględniono
more » ... niach uwzględniono dwa czynniki wejściowe: czas impulsu ton oraz zmianę ciśnienia dielektryka p, przy ustalonych pozostałych parametrach obróbki EDM. Obrabiano materiał kompozytowy SIC-Ni o zawartości 20% węglika krzemu, elektrodami rurkowymi jednokanałowymi i wielokanałowymi wykonanymi z mosiądzu i miedzi. Uzyskano wyniki liczbowe szeregu parametrów charakteryzujących powierzchnię obrobioną, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących obróbki tego materiału. Słowa kluczowe: drążenie elektroerozyjne; elektrody rurkowe; materiały kompozytowe; struktura geometryczna powierzchni Abstract The paper presents the result of the influence of the working electrode material on high performance Electrical Discharge Machining. In the studies been taken into account two input factors: impulse time ton and pressure change of the dielectric p, at the fixed others parameters of Electrical Discharge Machining. Composite material SiC-Ni with 20% silicon carbide, single-channel and multi-channel tubular electrodes made of brass and copper were machined. Getting the numerical results of parameters characterizing the machined surface, which allowed us to formulate proposals for the machining of these materials.
doi:10.26628/ps.v90i3.865 fatcat:ymna4llccjd3he7fmndkno74bi