Funkcje narzędzi wykorzystywanych w polityce przestrzennej

Maciej J. Nowak
2019 Studia z Polityki Publicznej  
Celem artykułu jest określenie funkcji narzędzi polityki przestrzennej oraz płaszczyzn, na których mogą być one stosowane. Analizą objęto w szczególności kluczowe narzędzia polityki przestrzennej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako istotną ich funkcję określono ochronę ładu przestrzennego. Niezależnie od powyższego, narzędziom polityki przestrzennej można również przyporządkować funkcje ważne z innych perspektyw: ochrony środowiska, polityki socjalnej lub ochrony dziedzictwa
more » ... ochrony dziedzictwa kulturowego.
doi:10.33119/kszpp.2019.3.4 fatcat:3ndux52a65cebmzfh6dmhira2a