New roles for the 'Society of knowledge'
Nove uloge za "Društvo znanja"

Melida Župljanin, Gordana Budimir-Ninković, Fatima Kriještorac
2019 Univerzitetska misao - casopis za nauku kulturu i umjetnost Novi Pazar  
Apstrakt Društvo koje uči je društvo za generacije koje će doći. Društvo znanja, o kojem je reč, zahteva od pojedinca da izgrađuje sistem (trajnog) celoživotnog obrazovanja. Posmatrajući ideju Evrope onako kako je definisao Delors kroz Društvo koje uči, odnosno "učeće društvo", nužno se nameće pitanje i potreba prihvatanja Evrope kao društva znanja. Ključne osposobljenosti koje se moraju permanentno razvijati su nazvane "obrazovne potpore" koje se osiguravaju celoživotnim obrazovanjem ("učiti
more » ... azovanjem ("učiti znati ", "učiti činiti", "učiti zajedno živeti" i "učiti biti"), a ipak, s druge strane se moraju "naučiti učiti" u procesu samopodučavanja, odnosno samovrednovnja naučenog. Svedoci smo ubrzanog razvoja tehnike i tehnologije i potrebe čoveka za pravilnom upotrebom iste, kako bi mu omogućila jednostavniji i brži način prilagodjavanja i uspešnosti u svim sferama života. Cilj ovog rada je sagledavanje obrazovnih ishoda koji se mogu pratiti ukoliko se orijentišemo na to šta će se postići u formiranju ličnosti s jedne strane i kakvi su efekti tih promena u društvu s druge strane, a to su zapravo kompetencije pojedinca. Nužno je kreirati promene koje će "iznedriti" celokupan koncept razvoja u budućnosti kako bi ista bila što izvesnija. Ključne reči: Društvo znanja, obrazovni sistem, celoživotno obrazovanje, obrazovna politika, obrazovni ishodi. Abstract A society that teaches a society for generations to come.Knowledge society, that's the word, requires the individual to build system (permanent) celoživotnog education.Looking at the idea of Europe as defined by Delors through a society that learns, or "learning society", the question necessarily arises and the need of accepting Europe as a knowledge society.Key personnel that must be permanently develop are called "educational aid" which ensure celoživotnim education ("learning to know, learning to do, learning to live together" and "learning to be"),
doi:10.5937/univmis1918033z fatcat:mrmfmh2mlbhg3ettxfgowuzxle