TiO2@Sn3O4 nanorods vertically aligned on carbon fiber papers for enhanced photoelectrochemical performance

Weiwei Xia, Haoyu Qian, Xianghua Zeng, Jiawei Sun, Pengdi Wang, Min Luo, Jing Dong
2019 RSC Advances  
Semiconductor heterostructures are regarded as an efficient way to improve the photocurrent in photoelectrochemical cell-type (PEC) photodetectors.
doi:10.1039/c9ra03885j fatcat:a2gitfrn6fasrmfaq3c72227iu