Possibilities of delaying skin aging processes with the use of selectedmedicinal substances ·
Możliwości opóźniania procesów starzenia się skóry z wykorzystaniem wybranych substancji leczniczych

Gabriela Osika, Anna Wesołowska
2019 Farmacja polska  
Tom 75 · nr 7 · 2019 razy w ciągu życia, uśmiechów, grymasów, gestów, które nadają jej wyglądowi charakter, a także są narzędziem w komunikowaniu się z otoczeniem oraz okazywaniu uczuć i nastrojów. W początkowym jego etapie tworzą się lekko zarysowane zmarszczki w wyniku skurczu mięśni mimicznych twarzy, które wraz z wiekiem i częstością skurczów ulegają pogłębieniu i utrwaleniu (tzw. miostarzenie) [1, 3, 4, 5] . Wprowadzenie Starzenie się jest procesem związanym z zachodzeniem wielu
more » ... em wielu nieestetycznych zmian w wyglądzie zewnętrznym i funkcjonowaniu komórek skóry. Skóra człowieka stanowi największy organ organizmu, a jej powierzchnia u dorosłego człowieka waha się w granicach od 1,5 do 2 m 2 . Jej grubość wynosi od 0,5 do 4 mm i zależy od poszczególnych okolic ciała, czynników środowiska zewnętrznego oraz uszkodzeń mechanicznych. Masa skóry oraz należącej do niej tkanki podskórnej wynosi od 18 do 20 kg przy prawidłowym wskaźniku masy ciała [1, 2]. Starzenie się skóry Patogeneza starzenia się skóry jest procesem wielopoziomowym. Wyróżnia się wiele czynników, które umożliwiają podział procesu starzenia na poszczególne rodzaje. Czynniki endogenne odpowiedzialne są za tzw. wewnątrzpochodne starzenie się skóry, natomiast czynniki egzogenne -za starzenie zewnątrzpochodne. W starzeniu wewnątrzpochodnym głównymi czynnikami odpowiedzialnymi są wiek i profil genetyczny warunkujące szybkość zachodzenia niekorzystnych zmian w wyglądzie skóry. Do czynników warunkujących starzenie zewnątrzpochodne zalicza się m.in. warunki klimatyczne, sposób odżywiania, rodzaj i sposób wykonywanej pracy, palenie tytoniu i stosowanie używek (np. alkohol, środki psychodeliczne) oraz nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Innym rodzajem starzenia się skóry, jest starzenie mimiczne. Zmarszczki te pojawiają się najwcześniej i są wynikiem powtarzających się na naszej twarzy, miliony Possibilities of delaying skin aging processes with the use of selected medicinal substances · Aging is a process associated with the occurrence of many unsightly changes in the external appearance and functioning of the skin. It is a process that can affect the quality of life and self-acceptance. Among the many substances showing a beneficial action delaying skin aging processes, the most effective action have compounds such as botulinum toxin, hyaluronic acid, organic acids, peptides, and vitamins A, E and C. In addition, plant stem cells are used to delay physiological processes of skin aging. These substances are used to reduce and filling wrinkles with different etiology of formation. Botulinum toxin is a remedy for mimic wrinkles, while hyaluronic acid and organic acids -for wrinkles caused by photo-aging. Biomimetic peptides which are an alternative to botulinum toxin, effectively smoothen mimic wrinkles and prevent the formation of new ones. Plant stem cells stimulate organism cells to faster regeneration and provide proper skin hydration. Thanks to easy penetration through epidermal layers, they stimulate collagen fibers and increase elasticity in the dermis. Vitamins A, E and C are substances that evoke visible rejuvenating and anti-aging effects mostly related to photodamage.
doi:10.32383/farmpol/116120 fatcat:gbfrpoqmffhlfc662hagphbvtu