Zwiększanie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej a wartość godziwa

Paweł Kosiń
2015 Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej  
Zwiększanie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej a wartość godziwa Wstęp Niniejszy artykuł poświęcony jest wycinkowemu problemowi podmiotów gospodarczych, które często wizję swojego rozwoju opierają na koncepcji powiązań kapitałowych kształtujących sieć przedsiębiorstw. Aktywa będące pochodną tych operacji ujawniają się w bilansach w postaci inwestycji długoterminowych. Ich wycena, zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami (Uor, art. 28 ust. 1 pkt 3), może opierać się na cenie nabycia
more » ... ejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości lub według wartości godziwej. Wiele podmiotów gospodarczych, zarządzając wartością kapitału dla akcjonariuszy, sięga po to drugie rozwiązanie. Skutki przeszacowania akcji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości akcji uprzednio przeszacowanych do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał lub fundusz (Uor, art. 35 ust. 4). Tylko w nieznacznej części przypadków wartość godziwą można ustalić na aktywnym rynku. Co więcej, dość rzadko możliwe jest odwołanie się do wartości rynkowej instrumentów podobnych. Spółki zależne dość często realizują wyspecjalizowane procesy technologiczne lub organizacyjne, a zatem baza możliwych odwołań w obrocie publicznym (a tylko tam występuje dostępność danych transakcyjnych) jest niedostępna. Stosuje się w konsekwencji podejście dochodowe, którego wyrazem jest zastosowanie procedur aktualizujących wartość prognozowanych strumieni pieniężnych netto. Konsekwencje wzrostu zaangażowania kapitałowego odzwierciedlają się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianej poprzez zastosowanie podej-Słowa kluczowe: dokapitalizowanie, wartość godziwa, zarządzanie wartością dla akcjonariuszy, sieć zdominowana The capital involvement growth in the subsidiary company and its fair value Abstract This article is given to economic units, which realize their vision of growth basing on capital group and network connections conceptions. Assets of subsidiary companies are shown as a long term investments in balances. Their value may be expressed, according to the valid regulations, as a fair value. The capital
doi:10.22630/eiogz.2015.110.25 fatcat:tsjfuy57fffmzhcu2zn3r2bjwu