Development of a multinomial logit­model to choose a transportation mode for intercity travel

Mykola Zhuk, Halyna Pivtorak, Volodymyr Kovalyshyn, Ivanna Gits
2020 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Зменшення частки використання автомобiльного транспорту для мiжмiських перемiщень є одним зi способiв досягнення цiлей сталого розвитку на транспортi i позитивно вплине на стан довкiлля. Метою роботи є визначення на основi аналiзу результатiв опитувань, проведених у м. Львовi, тенденцiї вибору користувачами транспортної системи виду вузла зовнiшнього транспорту (ВЗТ) для подальшого виконання мiжмiської поїздки. Для цього сформовано мультиномiальну логiт-модель вибору ВЗТ на основi розрахунку
more » ... сновi розрахунку корисностi вибору студентами залiзничного та автобусного вузла. Мультиномiальнi логiт-моделi (МЛМ) широко застосовуються для моделювання поведiнки користувачiв, що пiдтверджується численними дослiдженнями. Для їх коректного застосування необхiдно визначити набiр чинникiв, якi впливають на здiйснення вибору, та розрахувати коефiцiєнти МЛМ на основi вивчення поведiнки користувачiв в межах конкретної територiї проектування. Чинниками, що впливають на вибiр виду вузла зовнiшнього транспорту, є характеристики ВЗТ (пропускна здатнiсть та кiлькiсть вiдправок в певному напрямку) i тривалiсть та вартiсть перемiщення. Вплив цих чинникiв вiдрiзняється залежно вiд довжини поїздки: розраховано коефiцiєнти МЛМ вибору виду ВЗТ окремо для поїздок довжиною до 100 км, вiд 100 до 200 км та бiльше 200 км. Також в модель було введено такi показники, як тривалiсть перемiщення по мiсту та часовий перiод вiдправки, проте в процесi розрахунку значущостi параметрiв логiт-моделi виявилося, що цi показники не мають на користувачiв дослiджуваної групи суттєвого впливу. В результатi дослiджень визначено характеристики виконуваних поїздок з розподiлом по виду вузла. Отриманi данi сприяють кращому розумiнню поведiнки користувачiв цього класу при виборi ними способу виконання мiжмiської поїздки та можуть бути використанi для оптимiзацiї функцiонування вузлiв зовнiшнього транспорту Ключовi слова: мультиномiальна логiт-модель, режим руху, кориснiсть вибору, вузол зовнiшнього транспорту UDC 656.072.4
doi:10.15587/1729-4061.2020.205868 fatcat:i625p663eraphfnet233ifm6um