Two new species of Indonemoura (Plecoptera, Nemouridae) from Yunnan Province, China

Xue Bai, Dan Shen, Yu-Han Qian
2022 European Journal of Taxonomy  
Two new species of the family Nemouridae of the genus Indonemoura Baumann, 1975, Indonemoura yingjiangensis Bai & Qian sp. nov. and Indonemoura longihamata Bai & Qian sp. nov. are described from Yunnan Province, southwest of China. The morphological characteristics of the two new species are compared to related taxa.
doi:10.5852/ejt.2022.823.1809 fatcat:uv6sqsm67zaz5la56icrnbtztu