Rynki finansowe w warunkach ograniczonej racjonalności

Łukasz Ambroziak
2014 Ekonomia XXI Wieku  
Streszczenie: W artykule podjęta została próba wyjaśnienia przyczyn ruchu cen aktywów na współczesnych rynkach finansowych w świetle koncepcji ograniczonej racjonalności gospodarujących podmiotów. Podkreślenie ograniczeń poznawczych oraz niedoskonałej informacji posiadanej przez decydentów pozwoliło poddać dyskusji hipotezę efektywnych rynków oraz założenia o racjonalnych oczekiwaniach jednostek. Rezultatem tych rozważań jest propozycja modelu rynków finansowych, uwzględniająca odmienne
more » ... ca odmienne strategie inwestycyjne inwestorów, będące rezultatem ich ograniczonej racjonalności, oraz wyjaśnienie powodów zmiany pierwotnie obranych strategii. Celem artykułu jest próba uzasadnienia, iż praktyczna użyteczność modeli wyceny opartych na pewnych statystycznych zależnościach jest ograniczona przez czas, po którym staną się one powszechnie znane i stosowane. Podjęto próbę wykazania, że celem podmiotów gospodarujących na rynku finansowym jest zidentyfikowanie strategii pozostałych uczestników rynku, co w konsekwencji może powodować, że obieranie przez daną grupę inwestorów strategii opartych na konkretnym modelu wyceny może prowadzić do tego, że pozostali inwestorzy wykorzystają ten fakt do osiągania własnych korzyści. Słowa kluczowe: rynki finansowe; ograniczona racjonalność; hipoteza efektywnych rynków.
doi:10.15611/e21.2014.3.06 fatcat:xamjrljevzb57mz5kcz42tedym