Eksplanacija kao unifikacija i eksplanatorni pluralizam: redukcija, asimilacija ili dinamička sinteza?

Sibila Petlevski
2017 Narodna Umjetnost  
U prvome dijelu rada 1 uvodim pojam znanstveni fenomen u smislu bilo kojeg proizvoda društvene dinamike koji je osviješten kao eksplanatorno bitan element u mehanizmu proizvodnje znanja i ukratko obrazlažem tezu utemeljenu na uvođenju koncepta dinamičke sinteze naspram koncepata unifi kacije i transdisciplinarne integracije. U drugome dijelu rada postavljam okvir za obranu teze i bavim se temom unifi kacije znanja i novijim prijeporima vezanim uz nju, posebno razmišljanjem o tome što čini
more » ... tome što čini rastuću unifi kaciju znanja o prirodi problematičnim konceptom. Uspoređujem, komentiram i kritiziram teze tzv. eksplanatorne argumentacije koja objašnjenja pripisuje našem razumijevanju svijeta tako što ugrađuje fenomene u opće nomičke uzorke razumijevanja svijeta (Kitcher 1989; Schurz 1999; Bartelborth 2002) . Komentiram i zamjedbe vezane uz asimetričnu strukturu objašnjenja, ali i uz bayesijanski izračun epistemološke "vrline" unifi kacije (Myrvold 2004). Dotičem se i polemika oko tzv. "interfi eld" teorija (Darden i Maull 1977) i rasprave o važnosti eksplanatorne relevancije (Nathan 2017) i konstitutivne relevancije (Kauffman 1971), a komentiram i Elsasserov prijedlog da se nadiđe redukciju formalizacijom kompleksnosti kroz nesvodivu heterogenost logičkih klasa (Elsasser 1981) . U trećem dijelu rada branim "vrline" modeliranja dinamike sintetiziranja znanja preko granica istraživačkih polja i zagovaram uvođenje neizrazite logike (fuzzy logic) u dinamičko modeliranje znanstvenih fenomena. Ključne riječi: dinamička sinteza, dinamički sistem, eksplanatorna relevancija, eksplanatorna unifi kacija, neizrazita logika 1 Ovaj rad sufi nancirala je Hrvatska zaklada za znanost projektom broj IP-2014-09-6963.
doi:10.15176/vol54no201 fatcat:fym4qrjjiredjhgxjg5rzhcwc4