Çocuk acil servisinde kan gazı analizi kullanımı ile ICD (International Classification of Diseases) kodlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

İbrahim Hakan Bucak, Habip Almış, Hilal Aydın, Mehmet Turgut
2019 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Öz Amaç: Kan gazı analizi acil servislerde kritik hastanın tespiti ve takibinde kullanılan, vazgeçilmez laboratuvar tahlillerinden biridir. Bu çalışmada çocuk acil servisinde kan gazı analizi yapılmış olan hastaların dosyaları retrospektif değerlendirilerek, kan gazı analizi ile hastaların ICD kodları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmamıza çocuk acil servisine 01.04.2018-30.04.2018 tarihleri arasında, herhangi bir nedenle başvuran ve kan gazı analizi yapılan hastalar
more » ... yapılan hastalar dahil edildi. Yaş (ay), cinsiyet (kız, erkek), hastaların tanıları (ICD kodları) ve kan gazı analiz sonuçları kaydedildi. Kan gazı analizi sonuçlarına göre hastalar üç gruba ayrıldı. Grup 1; kan pH değeri 7.35-7.45, Grup 2; kan pH değeri <7.35 ve Grup 3; kan pH değeri >7.45 idi. Gruplar kendi aralarında çalışmada elde edilen veriler açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 316'sı (% 51,7) erkek, 295'i (% 48,3) kız toplam 611 hasta dahil edildi. Grup 1'de 426 (% 69,7), grup 2'de 120 (% 19,6) ve grup 3'de ise 65 (% 10,6) hasta bulunmaktaydı. Gruplar arasında yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark var iken, cinsiyet açısından fark yoktu. Gruplar ICD tanı kodlarına göre karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p:0.143). Sonuç: Çocuk acil servisine başvuran hastalardankan gazı analizi yapılmış olan hastaların üçte ikisinde kan gazı sonuçları normal idi. Anormal kan gazı analizi sonucu olanlarla normal kan gazı analizi sonucu olanlar arasında ICD kodlar açısından ise istatistiksel olarak anlamlı fark olmaması, kan gazı analizi için ICD kodlar üzerinden yorum yapılamayacağını, konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler: acil servis, kan gazı analizi, tanı kodları Abstract Aim: Blood gas analysis is one of the indispensable laboratory tests used to identify and monitor critical patients in emergency departments. The purpose of this study was to evaluate the relation between blood gas analysis and patients' International Classification of Diseases (ICD) codes by retrospectively investigating the records of subjects undergoing blood gas analysis in the pediatric emergency department. Methods: Patients presenting to the pediatric emergency department between 01.04.2018 and 30.04.2018 for any reason and undergoing blood gas analysis were included in the study. Age (months), sex (male, female), diagnoses (ICD codes), and blood gas analysis results were recorded. Patients were divided into three groups based on their blood gas analysis results -Group 1, with blood pH values of 7.35-7.45, Group 2, with values <7.35, and Group 3, with values >7.45. The groups were then compared in terms of the data elicited. Results: Six hundred eleven patients were included, 316 boys (51.7%) and 295 girls (48.3%). Group 1 consisted of 426 (69.7%) patients, Group 2 of 120 (19.6%) and Group 3 of 65 (10.6%). Significant differences were determined among the groups in terms of age, but not in terms of gender. No statistically significant difference was observed at comparison of groups' ICD diagnostic codes (p=0.143). Conclusion: Blood gas analysis results of patients referring to the pediatric emergency department were normal in two-thirds of patients. The absence of any statistically significant difference in terms of IDC codes between subjects with abnormal and normal blood gas analysis results shows that interpretation of blood gas analysis should not be based on ICD codes, and that more study is required on the subject.
doi:10.30569/adiyamansaglik.534413 fatcat:kxap2lbig5a5hhpzlc3etvaxhy