Фінанси та оподаткування Predicted Possibility of Implementing Financial Potential at Agricultural Micro-Level

N Trusova
unpublished
Accounting and Finance, № 2 (72)' 2016 135 УДК 336.221.24:631.16 JEL Code G31, C58, Q14 Н.В. ТРУСОВА (Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, Україна) Прогнозна ймовірність процесу реалізації фінансового потенціалу аграрного мікрорівня Стаття присвячена розробці принципів та системи прогнозної ймовірності реалізації фінансового потенціалу аграрного мікрорівня для визначення динаміки його зростання. Визначено системні ознаки, які забезпечують взаємозв'язок
more » ... зв'язок підсистемних об'єктів фінансового потенціалу аграрного макрорівня. Виділено складові ймовірного процесу реалізації фінансового потенціалу. Доведено, що фінансовий потенціал відображає ринковий, правовий, природно-біологічний, економічний та фінансовий ризики, формує сценарій фінансово-економічного, соціального та технологічного розвитку подій для суб'єктів господарювання аграрної галузі. Запропоновано методику розрахунку міжелементного балансу фінансових ресурсів та джерел їх фінансування, яка дозволяє визначити еталонний модуль стабільного рівня фінансового потенціалу аграрного регіону за чистим доходом та чистим прибутком. Встановлено, що моделювання регіонів агрокліматичної зони Степу України за показниками ділової активності суб'єктів господарювання дає можливість визначити еталонний модуль стабільного рівня фінансового потенціалу. Ключові слова: методологія прогнозування, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, аграрний мікроклімат, ділова активність, фінансовий цикл, суб'єкти господарювання. Н.В. ТРУСОВА (Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь, Украина) Прогнозная вероятность процесса реализации финансового потенциала аграрного микроуровня Статья посвящена разработке принципов и системы прогнозной вероятности реализации финансового потенциала аграрного микроуровня для определения динамики его роста. Определены системные признаки, которые обеспечивают взаимосвязь подсистемных объектов финансового потенциала аграрного макроуровня. Выделены составляющие предполагаемого процесса реализации финансового потенциала. Доказано, что финансовый потенциал отражает рыночный, правовой, природно-биологический, экономический и финансовый риски, формирует сценарий финансово-экономического, социального и технологического развития событий для субъектов хозяйствования аграрной отрасли. Предложена методика расчета межэлементного баланса финансовых ресурсов и источников их финансирования, которая позволяет определить эталонный модуль стабильного уровня финансового потенциала аграрного региона за чистым доходом и чистой прибылью. Установлено, что моделирование регионов агроклиматической зоны Степи Украины по показателям деловой активности субъектов хозяйствования позволяет определить эталонный модуль стабильного уровня финансового потенциала. Ключевые слова: методология прогнозирования, финансовый потенциал, финансовые ресурсы, аграрный микроклимат, деловая активность, финансовый цикл, субъекты хозяйствования.
fatcat:2t2p3krsnbghbfxnip3wlhhzqu