Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe

Teresa Smółkowa
2015 Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej  
West Slavic languages and English loanwords in the last two decades – an overview of grammar, lexicon, pragmatics and the socio-cultural contexThe recent decades, as is generally acknowledged, have been a period of profound changes in Central and Eastern Europe. These changes are reflected in the lexicon. Nominative needs have caused a remarkable vocabulary growth, with loanwords constituting a numerous and still growing group. The main research goal of the authors of the monograph project
more » ... ograph project introduced in this article is to look into the influence of the English language upon West Slavic languages. The effect of Anglicisms on the phonetic, morphological and lexical subsystems will be subject to an in-depth examination. Of particular importance will be the adaptative processes affecting these loanwords in Czech, Polish and Slovak. The authors will also take into account the prag­matic aspect of borrowings as well as their functioning in the social and cultural context. This contrastive approach will make it possible to indicate similarities and differences in the process of assimilating English borrowings into West Slavic languages. Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturoweArtykuł jest poświęcony omówieniu planowanej monografii na temat nowszych i najnowszych pożyczek angielskich w językach: czeskim, polskim i słowackim. Ostatnie dziesięciolecia były, jak wiadomo, okresem zasadniczych zmian w Europie środkowo-wschodniej. Zmiany te odzwierciedla leksyka. Potrzeby nominatywne spowodowały ilościowy wzrost słownictwa, w którym odrębną grupę – liczną i ciągle rosnącą – stanowią pożyczki. Zasadniczym celem badaw­ czym autorów monografii jest odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ języka angielskiego na języki zachodniosłowiańskie. Przedmiotem szczegółowych rozważań będzie oddziaływanie anglicyzmów na podsystemy fonetyczny, morfologiczny, leksykalny. Za ważne uznaje się zwłaszcza prześledzenie pro­cesów adaptacyjnych tych pożyczek w języku czeskim, polskim i słowackim. Autorzy uwzględnią także aspekt pragmatyczny zapożyczeń oraz ich funkcjonowanie w kontekście społecznym i kulturowym. Ujęcie konfrontatywne umożliwi wskazanie podobieństw lub różnic w procesie przyswajania przez języki zachodniosłowiańskie pożyczek angielskich.
doi:10.11649/sfps.2015.013 fatcat:zvdc43invfhm5mumkjrrxddtxq