Analysis of flow coefficient in chair manufacture

Dragoljub Ivkovic, Slaven Zivkovic
2005 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
мр Драгољуб Ивковић, асистент, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд дипл. инж. Славен Живковић, асистент приправник, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2005, бр. 92, стр. 43-53 BIBLID: 0353-4537, (2005), 92, p 43-53 43 Драгољуб Ивковић Славен Живковић АНАЛИЗА КОЕФИЦИЈЕНТА ПРОТОКА У ПРОИЗВОДЊИ СТОЛИЦА Извод: Испорука на време није остварива без квалитетног планирања рокова, односно планирања трајања процеса производње. Познавање
more » ... оизводње. Познавање коефицијента протока производње омогућава реално предвиђање трајања производног процеса. У овом раду, указано је на значај истраживања коефицијента протока на научним основама,за утврђивање рокова завршетка производње столица из резане грађе. Столице су производи сложене конструкције, израђени често у потпуности из резане грађе као основног материјала, а уз то, спадају у групу извозних производа, па је посебно значајно анализирати трајање циклуса производње као и врсту и величину застоја у овој врсти производње. У производњи столица примењен је паралелан начин производње. Истраживања су показала да је вредност коефицијента протока блиска јединици или је, пак, већа од ње, у већини случајева. Резултати указују да је учешће међуоперацијских застоја неоправдано велико, због чега су дати предлози како би се застој у производњи смањио. Кључне речи: планирање, контрола рокова, међуоперацијски застоји, коефицијент протока ANALYSIS OF FLOW COEFFICIENT IN CHAIR MANUFACTURE Abstract: The delivery on time is not possible without the good-quality planning of deadlines, i.e. planning of the manufacturing process duration. The study of flow coefficient enables the realistic forecasting of the manufacturing process duration. This paper points to the significance of the study of flow coefficient on scientific basis so as to determine the terms of the end of the manufacture of chairs made of sawn timber. Chairs are the products of complex construction, often almost completely made of sawn timber as the basic material. They belong to the group of export products, so it is especially significant to analyse the duration of the production cycle, and the type and the degree of stoppages in this type of production. Parallel method of production is applied in chair manufacture. The study shows that the value of flow coefficient is close to one or higher, in most cases. The results indicate that the percentage UDK: 684.43:65.015.13 Оригинални научни рад Драгољуб Ивковић, Славен Живковић 44 of inter-operational stoppage is unjustifiably high, so it is proposed how to decrease the percentage of stoppages in the manufacturing process.
doi:10.2298/gsf0592043i fatcat:okrh2btj3jaenlpneex2g5cria