Czy galektyna-3 ma związek z nerkowym wydalaniem albumin w cukrzycy typu 2?

Nihal Yücel, Özlem Çakır Madenci, Aycan Bölük, Lale Köroğlu Dağdelen, Yusuf Temel, Mehmet Sargın, Asuman Orçun
2016 Endokrynologia Polska  
The relationship between galectin-3 and diabetes mellitus or renal function has recently been investigated. In this study, we tried to evaluate the association of galectin-3 in urinary albumin excretion levels in type 2 diabetic patients. Material and methods: In a group of 137 type 2 diabetes patients, the mean of the last three urinary microalbumin/creatinine ratios and galectin-3 levels were evaluated. The patient group was divided into three subgroups according to their level of albuminuria
more » ... evel of albuminuria calculated with urine microalbumin/creatinine ratio. Results: There was no significant difference between the galectin values of the three subgroups. Significant differences were observed between GFR results of group 1 vs. 3 (p < 0.0001) and group 2 vs. 3 (p = 0.0006), and serum creatinine results of group 1 vs. 3 (p = 0.0003) and group 2 vs. 3 (p < 0.0001). The three subgroups did not reveal any significant difference concerning the age, BMI, duration of DM, FPG, and HbA 1c levels. Conclusions: We concluded that serum galectin-3 values are not affected by the levels of urinary albumin excretion in DM patients. We could not find any relation between galectin-3 and the parameters of DM such as FPG, HbA1c, and duration of the disease. (Endokrynol Pol 2016; 67 (6): 580-584) Streszczenie Wstęp: W ostatnim czasie badano związek między galektyną-3 a cukrzycą i czynnością nerek. Autorzy niniejszego badania podjęli próbę oceny związku galektyny-3 z wydalaniem albumin przez nerki u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody: W grupie 137 chorych na cukrzycę typu 2 obliczono średnią ostatnich trzech współczynników mikroalbuminy/ /kreatynina w moczu oraz pomiarów stężeń galektyny-3. Chorych podzielono na trzy podgrupy w zależności od nasilenia albuminuria określonego na podstawie współczynnika mikroalbuminy/kreatynina w moczu. Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem stężeń galektyny między trzema podgrupami. Odnotowano natomiast istotne różnice wartości GFR między grupą 1 i 3 (p < 0,0001) oraz grupą 2 i 3 (p = 0,0006) oraz stężeń kreatyniny między grupą 1 i 3 (p = 0,0003) oraz grupą 2 i 3 (p < 0,0001). Podgrupy nie różniły się istotnie pod względem wieku, BMI, czasu trwania cukrzycy, FPG ani odsetka HbA 1c . Wnioski: Autorzy wykazali, że stężenia galektyny-3 w surowicy nie zależą od nasilenia wydalania albumin z moczem u chorych na cukrzycę. Nie stwierdzono zależności między stężeniem galektyny-3 a parametrami charakteryzującymi cukrzycę, takimi jak FPG, HbA1c, czas trwania choroby. (Endokrynol Pol 2016; 67 (6): 580-584) Słowa kluczowe: galektyna-3; cukrzyca typu 2; nefropatia
doi:10.5603/ep.a2016.0036 pmid:26884305 fatcat:flxoh67sevcpxibn53ysnfjkhy