SECTORUL AGROALIMENTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA: PROBLEME ŞI SOLUŢII

Tatiana Diaconu, Svetlana Mironov
unpublished
Deşi dezvoltarea sectorului agroalimentar şi a comerţului cu produse agroalimentare este una dintre priorităţile de bază ale economiei Republicii Moldova, acesta rămâne a fi încă subdezvoltat. Concluzia derivă din sondajul elaborat de autori în baza a 190 de întreprinderi intervievate. Rezultatul sondajului relevă că producutării autohtoni se confruntă cu diverse probleme privind activitatea comercială, iar Guvernul Republicii Moldova ar fi oportun şi raţional să-şi consoli-deze eforturile
more » ... eze eforturile întru implementarea unor acţiuni în acest scop. Cuvinte-cheie: sector agroalimentar, comerţ, întreprinderi agroalimentare, piaţă, preţ, produse agroalimentare, comerţ extern. AGRIFOOD SECTOR FROM REPUBLIC OF MOLDOVA: PROBLEMS AND SOLUTIONS Although the development of the agrifood sector and agri-food trade remains one of the main priorities of the Moldovan economy, it is still underdeveloped. This conclusion is based on the following survey conducted by the author on the basis of 190 interviewed enterprises. The result of the survey reveals that domestic producers face various trade-related problems, and the government of the Republic of Moldova would be timely and rational to step up their efforts to implement actions to this end. Introducere La ora actuală, economia Republicii Moldova se află într-o situaţie instabilă, iar efectele acesteia au un impact puternic şi asupra comerţului cu produse agroalimentare. Sectorul agroalimentar este un sector strategic pentru ţara noastră, considerent din care este necesar de a efectua o analiză cantitativă şi calitativă a proble-melor care împiedică dezvoltarea sectorului agroalimentar şi, în mod special, a comerţului cu produse agroalimentare. Pentru a determina problemele cu care se confruntă producătorii autohtoni privind comerţul cu produse agroalimentare, autorii au elaborat un chestionar. Datele au fost culese şi prelucrate la nivelul Republicii Moldova, în special la nivelul întreprinderilor ce fac parte din sectorul agroalimentar. Cercetarea a fost realizată pe parcursul perioadei septembrie-decembrie 2015. Numărul final de chestionare completate a fost de 190, întreprinderi care produc şi unele din ele care exportă următoarele produse: miere şi produse apicole, dulciuri, produse lactate, legume, ulei de floarea-soarelui, carne şi produse din carne, cereale, piei de animale, peşte şi produse de mare etc. Ponderea primordială a participanţilor la cercetare revine fondatorilor întreprinderilor care produc produse agroalimen-tare. Cercetările au fost efectuate în toate zonele Republicii Moldova, incusiv în diferite raioane şi sate. Metodologia privind elaborarea cercetărilor a constat în anchetarea fondatorilor sau managerilor de întreprinderi. Metodele aplicate în procesul de anchetare: • Contact direct-100% Obiectul cercetării îl constituie întreprinderile naţionale care au ca gen de activitate producerea şi comer-cializarea produselor agroalimentare cu diferite forme organizatorico-juridice. Scopul cercetării efectuate rezidă în determinarea problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă între-prinderile din sectorul agroalimentar în activitatea comercială, pe care o desfășoară în condiții de instabilitate a mediului de afaceri, şi în găsirea soluţiilor la problemele legate de managementul comercial pe care îl desfăşoară. Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuate vor contribui la elaborarea unor soluţii de eficientizare a managementului comercial și la rezolvarea unor probleme dificile cu care se confruntă întreprinderile din sectorul agroalimentar. Pentru realizarea chestionarului aferent cercetării s-a luat în calcul selectarea întreprinderilor participante la sondaj prin determinarea mărimii eşantionului utilizat pentru selectarea informaţiilor.
fatcat:lbz6nofpdbaftdj2x37xh4mtue