Anti-Müllerian Hormone (AMH) in Adults with Polycystic Ovary Syndrome and Pregnants

2016 Annals of Eurasian Medicine  
Özet Amaç: Çalışmada puberta öncesi ve sonrası sağlıklı kız çocukları; over kistli yetişkinler ile hamilelerde anti-Müllerian hormonu AMH ve bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılmaları yoluyla değişimin saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinin polikliniklerine başvuran ve herhangi bir metabolik hastalığı olmayan dört grupta yer alan toplam100 katılımcı üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya 7-12 yaş arası prepubertal dönemdeki kız
more » ... dönemdeki kız çocuklarından (n=25), 18-24 yaş arası over kist sendromlu (n=25), 18-25 yaş arası hamileliğin 1.trimesterindeki kadınlardan (n=25) ve 18-24 yaş arası (n=25) sağlıklı bireyler kontrol grubu olarak alındı. Bulgular: Prepubertal dönemde (7-12 yaş arası) 25 kız çocuğu ile kontrol grubu(18-24 yaş arası) 25 kız çocuğu AMH değerleri sırasıyla 3,62 pg/dl; 3,60 pg/dl olarak bulundu (p═0,7636). Çalışmada over kist sendromlu grubun (18-24 yaş arası) AMH seviyesi 4,11 pg/dL (p═0,8690) olarak bulundu. Tartışma: AMH'nin klinik çalışmalarda over rezervinin tespit edilmesinde kullanılması infertilite tedavisinin ve yardımcı üreme tekniklerinin başarısını önceden tahmin etme ve PKOS'un teşhisi anlamında avantajlar sağlamaktadır. Abstract Aim: The aim of the study was to investigate serum anti-Müllerian hormone (AMH) and various biochemical parameter levels in healthy females before and after puberta, adults with polycystic ovary syndrome and pregnant women. Material and Method: The present study was performed on 100 female volunteers in four groups who applied to the polyclinic in Dr. Faruk Sukan maternal and children hospital and who had no metabolic syndrome. The groups were classified as: group 1: 7-12 years of age, prepubertal period (n=25); group 2: 18-25 years of age, pregnant females in the first trimester (n=25); group 3: 18-24 years of age, suffering from ovarian cysts (n=25); group 4: 18-24 years of age postpubertal as a control group (n=25). Results: The levels of AMH were found in prepubertal females (age 7-12) and the control group (age 18-24) as 3.62 pg/dl and 3.60 pg/dl, respectively (p=0.7636). The levels of AMH were 4.11 pg/dl (p=0.8690) in the women suffering from polycystic ovary syndrome. Discussion: The use of AMH in the measurement of ovarian reserve in clinical trials provides an advantage in early diagnosis of infertility and polycystic ovary syndrome (PCOS).
doi:10.4328/aemed.92 fatcat:m3f4idb6t5frlbgut3j2k56bme