Koncepcja morfoznaku z kodem obrazowym i semantycznym w badaniach nad tożsamością transgranicznego miasta na przykładzie Cedyni

Marika Pirveli
2017 Studia z Geografii Politycznej i Historycznej  
Koncepcja morfoznaku z kodem obrazowym i semantycznym w badaniach nad tożsamością transgranicznego miasta na przykładzie Cedyni Artykuł o tożsamości transgranicznego miasta i jego mieszkańców ma charakter teoretyczno-empiryczny. Analizowany materiał stanowi nieznaczną część badań wykonanych na potrzeby projektu rewitalizacji. Autorka, podzielając tezę o wzajemnym oddziaływaniu struktur przestrzennych i społecznych, osią treści uczyniła założenie, że bez topofilii genius loci jest pojęciem
more » ... jest pojęciem pustym. Tekst składa się z sześciu części. Pierwsza w nich to wprowadzenie zawierające wyjaśnienie najistotniejszych terminów, następnie szczegółowo przedstawiono obszar badań, tkankę urbanistyczną oraz definicję i wzór morfoznaku. W ostatnich częściach przedstawiono wyniki konsultacji społecznych oraz podsumowanie. Słowa kluczowe: tkanka urbanistyczna, lokalna społeczność, Cedynia, prawo do miasta, morfoznak.
doi:10.18778/2300-0562.06.05 fatcat:wgpoc5yczfgsrmxfowvxe5ymvu