Ontogenetic population analysis of rare species Lilium Martagon L. in the structure of ecological network of Vinnytsia region

Vira Shavrina, Evheniia Tkach
2018 ScienceRise Biological Science  
За результатами досліджень фіторізноманіття сполучних територій екомережі Вінницької області визначено поширення рідкісних та зникаючих видів вищих судинних рослин, які характеризують цінність цих територій. Проведено онтогенетично-популяційний аналіз стану ценопопуляцій на прикладі рідкісного виду Lilium martagon L. Цей вид є модельним для досліджуваних фітоценозів сполучних територій екокоридорів національного (Південнобузький, Дністровський), регіонального (Лядівський, Немийський) рівнів.
more » ... мічено, що жодна з досліджуваних популяцій не характеризується повнотою онтогенетичних спектрів, що пов'язано із тривалістю перебування особин у ювенільному чи генеративному станах. При дослідженнях визначено, що в у структурі популяцій найбільшу частку складають генеративні особини. Побудовано та проаналізовано онтогенетичні спектри досліджуваних популяцій L. martagon L. щодо їх приналежності до одного із чотирьох типів: лівобічні, центровані, правобічні, бімодальні. Визначено, що вони належать до неповночленних, з переважанням правобічного спектру Інтегральна оцінка стану популяцій проведена з використанням онтогенетичних індексів за І. М. Коваленко (індекси відновлюваності, старіння, генеративності та віковості). Розраховано індекс віковості А. А. Уранова -∆, індекс ефективності Л. В. Животовського -ω. Визначено належність кожної з досліджених популяцій до певного типу онтогенетичної структури популяцій, згідно класифікацій Т. О. Работнова (інвазійні, нормальні, регресивні) та Л. В. Животовського (молоді, перехідні, зріючі, зрілі, старіючі, старі). За результатами проведених досліджень встановлено, що популяції L. martagon L. в Південнобузькому та Дністровському екокоридорах є молодими та зріючими, а в Лядівському та Немийському -зріючі з поступовим переходом у зрілі. Аналіз популяційної структури L. martagon L., дає змогу припустити, що на динаміку виду мають вплив не лише внутрішньо-популяційні процеси, а й зовнішні еколого-ценотичні чинники. Зважаючи на встановлені особливості популяційної динаміки L. martagon L. на досліджуваній території, необхідні подальші дослідження, результатом яких повинна стати розробка прогнозів стану популяцій в умовах динамічних змін навколишнього середовища та дієвих методів збереження і охорони цього виду Ключові слова: популяція, Lilium martagon L., онтогенетична структура, рідкісні види, екомережа, сполучні території Рекомендовано до публікації д-р біол. наук Коніщук В. В. Дата надходження рукопису 20.03.2018 Шавріна Віра Ігорівна, науковий співробітник, Відділ охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природо заповідання, Лабораторія біорізноманіття екосистем, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, вул. Метрологічна, 12, м. Київ, Україна, 03143
doi:10.15587/2519-8025.2018.129700 fatcat:shcsepdebjfm3pbwgunlesd5zy