The crystal structure of tris(μ2-1,3-bis(4,4,4-Trifluoro-3-oxido-1-(oxo)but-2-en-1-yl)phenyl-/κ4O,O′:O′′,O′′′)-bis(1,2-dimethoxyethane-O,O′)-diterbium(III)

Bilin Wang, Jing Shi, Yan Jun Hou, Wen Yi Chu, Zhi Zhong Sun
2015 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C50H38F18O16Tb2, monoclinic, C2/c (No. 15), a = 15.6505(13) Å, b = 12.8157(10) Å, c = 29.4494(24) Å, α = 90.0(0)°, β = 91.9581(9)°, γ = 90.0(0)°, V = 91.9581(9) Å3, Z = 4, Rgt(F) = 0.0262, wRref(F2) = 0.0612, T = 293 K.
doi:10.1515/ncrs-2015-0035 fatcat:3yayd2iamfbynalr66qwhh4r74