University Education of Geography. Actual situation and problems of university education of geography. Teaching Geography for Teacher Education
いま大学の地理学教育を考える 高等教育における地理学教育の現状と問題点 教員養成のための地理学教育

Kazuhiko IWATA
1997 Journal of Geography (Chigaku Zasshi)  
doi:10.5026/jgeography.106.6_803 fatcat:dsjmkjjy5nhuzdbyaoywa62ei4