Giám sát và Điều khiển từ xa hoạt động của vi kẹp sử dụng vi điều khiển và thị giác máy tính

Nguyễn Vinh Quang, Chử Đức Trình, Trần Quang Vinh
2012 Journal of Computer Science and Cybernetics  
doi:10.15625/1813-9663/24/3/623 fatcat:ggi63jdctjaz7ncvmjjglxlwyu