Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

Hamza Çınar, Koray Topgül, Tuğrul Kesicioğlu, Bilge Can, Bülent Koca, İlhan Karabıçak, Gökhan Selçuk Özbalcı
2014 Haseki Tıp Bülteni  
Özet Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) ve adenokanserler farklı hücre tiplerinden köken alan birbirinden farklı neoplasm tipleridir. Midede GİST ve adenokanser birlikteliği oldukça nadirdir ve literatürde sadece olgu sunumları şeklindedir. Olgumuzda 76 yaşında senkron mide tümörü olan kadın hastayı sunduk ve senkron mide tümörlerini irdelemeyi amaçladık. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2014; 52: 50-2) Anahtar Kelimeler: Senkron tümör, gastrik adenokarsinom, stromal tümör Abs tract
more » ... al tümör Abs tract Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and adenocancers are distinct neoplasms originating from different cell layers. Synchronous development of a GIST and adenocancer in the stomach is extremely rare and that have been reported only as case reports in the literature. In this paper, we report the case of a 76-year-old female patient who had synchronous gastric tumors and, analyze synchronous tumors of the stomach. (Ha se ki T›p Bül te ni 2014; 52: 50-2) Ad dressforCor res pon den ce/Ya z›fl maAd re si:Hamza Çınar
doi:10.4274/haseki.1211 fatcat:a46gdk7bwzaivjy6ydxfyqh2oe