The experimental study of the «Arthritan» drug influence on the induced and spontaneous pain reactions

Yu. Naboka, N. Zubitska, I. Zupanets, S. Shebeko, I. Otrishko
2020 Ukraïns'kij bìofarmacevtičnij žurnal  
Експериментальне дослідження впливу препарату «Артритан» на індуковану та спонтанну больові реакції Актуальність. Впродовж останніх десятиліть традиційні лікарські засоби, зокрема препарати рослинного походження набувають все ширшого застосування в усьому світі, що обумовлено їх полівекторною фармакодинамікою, досить високим рівнем безпеки та доступністю для широких верств населення. Мета роботи. Проведення доклінічного дослідження з вивчення аналгетичних властивостей препарату «Артритан» та
more » ... ту «Артритан» та фітокомпозиції на його основі. Матеріали та методи. Дослідження аналгетичних властивостей було проведено за умов розвитку запальної гіпералгезії у 50 щурів обох статей масою 150-180 г, в ході якої інтенсивність больової реакції визначали за методом Рендалла-Селітто. Вплив дослідних об'єктів на перебіг спонтанної больової реакції у 40 щурів оцінено на фоні розвитку гострого артриту колінного суглоба. Результати та їх обговорення. При дослідженні аналгетичних властивостей на моделі індукованої больової реакції у щурів із запальною гіпералгезію комбінація препаратів «Артритан», «Неврин» та «Нефролік» проявила найвищий рівень аналгетичної активності, яка склала 30,5 %, що вірогідно перевищувало активність інших препаратів. Аналгетична активність препаратів «Артритан» та «Неврин» склала 20,8 % та 15,9 % відповідно, препарат «Нефролік» вірогідного аналгетичного впливу не чинив. За умов розвитку спонтанної больової реакції у щурів з гострим гонартритом найвищий рівень аналгетичної дії при повторних введеннях проявила дослідна фітокомпозиція, активність якої на 5 добу експерименту склала 41,9 %, що вірогідно перевищує усі інші засоби. Препарати «Артритан» та «Неврин» проявили активність -19,1 % та 17,9 % відповідно, а препарат «Нефролік» -7,8 %, що є невірогідним результатом. Високий рівень аналгетичної активності дослідної фітокомпозиції обумовлюється потенціюючою взаємодією таких її компонентів, як «Артритан» та «Неврин». Висновки. Результати проведених досліджень дозволяють рекомендувати подальше вивчення комбінованого препарату, що містить «Артритан», «Неврин» та «Нефролік» у співвідношенні 1 : 1 : 0,5 у якості засобу хондропротекторної, протизапальної та аналгетичної дії у хворих ревматологічного профілю. Ключові слова: «Артритан»; аналгетична активність; індукований біль; спонтанний біль The experimental study of the «Arthritan» drug influence on the induced and spontaneous pain reactions Topicality. Over the past decades, traditional medicines, in particular herbal preparations, have become increasingly widespread worldwide, due to their multivector pharmacodynamics, a high enough level of safety and accessibility to a wide population. Aim. To conduct a preclinical trials to study the analgesic properties of the drug "Arthritan" and phytocomposition based on it. Materials and methods. The study of analgesic properties was carried out under conditions of the development of inflammatory hyperalgesia in 50 rats of both sexes weighing 150-180 g, during which the intensity of the pain reaction was determined according to the Randall-Selitto method. The influence of the studied objects on the course of spontaneous pain response in 40 rats was evaluated in the conditions of acute arthritis in the knee joint. Results and discussion. In the study of analgesic properties in a model of induced pain response in rats with inflammatory hyperalgesia, the combination of "Arthritan", "Nevrin" and "Nephrolik" showed a high level of analgesic activity, amounted to 30.5 %, significantly exceeded the activity of other drugs. The analgesic activity of the "Arthritan" and "Nevrin" preparations was 20.8 % and 15.9 %, respectively; the "Nephrolik" preparation did not have a significant analgesic effect. Under conditions of the development of a spontaneous pain reaction in rats with acute gonarthritis, the studied phytocomposition showed a high level of analgesic effect with repeated administrations, the activity of which on the 5th day of the experiment was 41.9 %, which significantly exceeds all other means. The preparations "Arthritan" and "Nevrin" showed activity -19.1 % and 17.9 %, respectively, and the drug "Nephrolic" -7.8 %, which is an unreliable result. The high level of analgesic activity of the studied phytocomposition is due to the potentiating interaction of its components such as "Arthritan" and "Nevrin". Conclusions. The results of the studies allow us to recommend further research of the combined preparation containing "Arthritan", "Nevrin" and "Nephrolik" at a ratio of 1 : 1 : 0.5 as a means of chondroprotective, anti-inflammatory and analgesic action in rheumatological desease profile patients. [44] Фармакологія та біохімія Український біофармацевтичний журнал, № 1 (62) 2020 Экспериментальное изучение влияния препарата «Артритан» на индуцированную и спонтанную болевые реакции Актуальность. В течение последних десятилетий традиционные лекарственные средства, в частности препараты растительного происхождения приобретают все более широкое применение во всем мире, что обусловлено их поливекторной фармакодинамикой, достаточно высоким уровнем безопасности и доступности широким слоям населения. Цель работы. Проведение доклинического исследования по изучению анальгетических свойств препарата «Артритан» и фитокомпозиции на его основе. Материалы и методы. Исследование анальгетических свойств было проведено в условиях развития воспалительной гипералгезии у 50 крыс обеих полов массой 150-180 г, в ходе которого интенсивность болевой реакции определяли по методу Рэндалла-Селитто. Влияние исследуемых объектов на ход спонтанной болевой реакции у 40 крыс оценено на фоне развития острого артрита коленного сустава. Результаты и их обсуждение. При исследовании анальгетических свойств на модели индуцированной болевой реакции у крыс с воспалительной гипералгезией комбинация препаратов «Артритан», «Неврин» и «Нефролик» проявила высокий уровень анальгезирующей активности, которая составила 30,5 %, что достоверно превышало активность других препаратов. Анальгетическая активность препаратов «Артритан» и «Неврин» составила 20,8 % и 15,9 % соответственно, препарат «Нефролик» достоверного анальгетического воздействия не оказывал. В условиях развития спонтанной болевой реакции у крыс с острым гонартритом высокий уровень анальгезирующего действия при повторных введениях проявила исследуемая фитокомпозиция, активность которой на 5 сутки эксперимента составила 41,9 %, что достоверно превышает все другие средства. Препараты «Артритан» и «Неврин» проявили активность -19,1 % и 17,9 % соответственно, а препарат «Нефролик» -7,8 %, что является недостоверным результатом. Высокий уровень анальгезирующей активности исследуемой фитокомпозиции обусловливается потенцирующим взаимодействием таких ее компонентов, как «Артритан» и «Неврин». Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать дальнейшее изучение комбинированного препарата, содержащего «Артритан», «Неврин» и «Нефролик» в соотношении 1 : 1 : 0,5 в качестве средства хондропротекторного, противовоспалительного и анальгезирующего действия у больных ревматологического профиля. Ключевые слова: «Артритан»; анальгетическая активность; индуцированная боль; спонтанная боль [48] Фармакологія та біохімія Український біофармацевтичний журнал, № 1 (62) 2020
doi:10.24959/ubphj.20.253 fatcat:3dayupbravaktohknyw4pt7yke