The Image of Teacher in Turkish Movies with the Theme of Education: A Historical Look to Teacher Image

Emrullah Akcan, Soner Polat
2016 Educational Administration: Theory and Practice  
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2016, Cilt 22, Sayı 3, ss: 293-320 w w w . k u e y . n e t Atıf için/Please cite as: Akcan, E. ve Polat, S. (2016). Eğitim konulu Türk filmlerinde öğretmen imajı: Öğretmen imajına tarihi bakış. Öz Bu araştırmanın amacı, Osmanlı Devletinin son zamanlarından günümüze öğretmen konulu Türk filmlerindeki öğretmen imajını belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubunu, 1910 yılından
more » ... yılına kadar her 20 yıla bir film gelecek şekilde beş (5) film oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Analiz sürecinde öncelikle, gözlem formları deşifre edilip çözümlemeler yapılmıştır. Filmlerdeki öğretmenlerin imajını yansıtacak temel noktalar belirlenmiş ve olumlu-olumsuz imaj öğeleri, film kareleri ile filmde geçen konuşmalardan doğrudan alıntılar verilerek desteklenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin görsel açıdan oldukça iyi bir imaja sahip oldukları saptanmıştır. Aynı zamanda öğretmenler, belirli hedefler doğrultusunda ilerleyen ve kendilerini bu hedeflere adayan idealist karakterler olarak algılanmıştır. Diğer taraftan, öğretmenlerin sigara içerken görüntülenmeleri, ceza vermeleri, olaylar karşısında çaresiz kalmaları ve zamanla bozulan konuşma biçimleri olumsuz imaj örnekleri olarak değerlendirilebilir. Abstract This study aims to determine the image of teacher in Turkish films that have been shot between since the last years of Ottoman Empire till today. The study's design is document analysis which is one of the qualitative research methods. The study group consists of a total of 5 films, one film for every 20 years, between the years 1910 and 2010. The documentary method was used to gather the data and the research data were collected through observation form developed by the researchers. Firstly, observation forms were decoded and analyses were carried out in the analysis process. Basic points that reflected the image of teachers were determined and supported using direct quotes from positive -negative image elements, film frames and dialogues spoken in films. According to results obtained from the study, teachers can be said to have a visually appealing image. At the same time teachers are idealist people advancing towards specific goals and devoting themselves to these goals. On the other hand, that teachers are spotted smoking a cigarette, give punishments, remain desperate to events and their way of speaking has been spoiled over time can be regarded as examples of negative image.
doi:10.14527/kuey.2016.012 fatcat:pwyr7g272rbynb4v7fdpcua6tq