To the 100th Anniversary of the Department of Microbiology, Virology, and Immunology of the V.I. Razumovsky Saratov State Medical University

A. N. Mikerov, S. V. Raikova, I. G. Shvidenko, I. O. Luneva, E. G. Donetskaya, O. N. Tsvetkova, N. V. Sladkova, V. V. Kutyrev
2018 Problems of Particularly Dangerous Infections  
doi:10.21055/0370-1069-2018-4-98-100 fatcat:qeu6xckyw5b7batfosesn6goq4