Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo prie daugiabučių namų teritorinė analizė ir problemos Klaipėdos mieste

Daiva Verkulevičiūtė- Kriukienė, Lolita Bronislava Jonikaitė
2016 Regional Formation and Development Studies  
A u t o m o b i l i ų s t o v ė j i m o v i e t ų i š d ė s t y m o p r i e d A u g i A b u č i ų n A m ų t e r i t o r i n ė A n A l i z ė i r p r o b l e m o s K l A i p ė d o s m i e s t e Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė 1 , Lolita Bronislava Jonikaitė 2 Klaipėdos universitetas (Lietuva) AnotAciJA Šis tyrimas atskleidžia ne tik automobilių stovėjimo vietų prie daugiabučių namų pasiūlą, bet ir automobilių tankumo daugiabučių namų kiemuose skirtumus įvairiuose Klaipėdos miesto mikrorajonuose.
more » ... o mikrorajonuose. Darbe analizuojami automobilių stovėjimo aukštelių plotai prie daugiabučių namų, nustatomas automobilių skaičius ir tankumas aikštelėse, tiriamas automobilių statymas neleistinose vietose Klaipėdos miesto mikrorajonuose. Atlikto lauko tyrimo rezultatų pagrindu siūloma įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles Bandužių, Laukininkų, Alksnynės, Miško kvartalo mikrorajonuose. PAgrinDiniAi žoDžiAi: automobilių stovėjimo aikštelės, Klaipėda, daugiabučiai namai, teritorinė analizė. JEL KLASiFiKAciJA: o18, r42 Doi: http://dx.
doi:10.15181/rfds.v20i3.1349 fatcat:3qjyemdtvrbybeqkm7rigv6ota