Improving power efficiency of pneumatic logistic complex actuators through selection of a rational scheme of their control

Gennadyj Krutikov, Marjana Stryzhak, Vsevolod Stryzhak
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Визначена структура пневмопривода для автоматизації логістичних комплек сів, що ґрунтується на зміні комутаційних зв'язків, яка забезпечує ефективне вико ристання працездатності стисненого пові тря. Проведений кількісний і якісний ана ліз втрат енергії у пневмоприводі. Виділена область застосування енергозберігаючої схеми пневмопривода, яка дозволяє реалізу вати інерційні навантаження, що у 10 разів вищі допустимих навантажень при дро сельному гальмуванні, і підвищити надій ність його роботи
more » ... ість його роботи Ключові слова: пневмоприводи, гальму вання, структура комутаційних зв'язків, збільшення інерційних навантажень Определена структура пневмопривода для автоматизации логистических комп лексов, основанная на изменении коммута ционных связей, обеспечивающая эффек тивное использование работоспособности сжатого воздуха. Проведен количествен ный и качественный анализ потерь энергии в пневмоприводе. Выделена область при менения энергосберегающей схемы пневмо привода, которая позволяет реализовать инерционные нагрузки, в 10 раз превышаю щие допустимые нагрузки при дроссельном торможении, и повысить надежность его работы Ключевые слова: пневмоприводы, тор можение, структура коммутационных свя зей, увеличение инерционных нагрузок UDC 621.5
doi:10.15587/1729-4061.2018.126635 fatcat:36n6cnvy7bgrdk57f2z2cxncda