Kayıtdışı Ekonominin Bir Değerlendirmesi ve Türkiye

Cuma BOZKURT
2014 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Özet Hem gelişmiş ülkeler de hem de gelişmekte olan ülkelerde resmi olmayan bir ekonomik yapı durumundaki yer altı ekonomisi dediğimiz kavram zaman içerisinde oldukça genişlemiş ve bir sektör ve belki de ayrı bir ekonomi haline gelmiştir. Durum böyle olunca bu ekonomilerin boyutunun ve etki alanlarının belirlenmesi ya da ölçümünün yapılması önem kazanmaya başlamıştır. Bu ekonomilerin sebep olduğu vergi kayıpları kadar ekonomik ve sosyal büyümeye etkileri de önemli bir sorundur. Özellikle bu
more » ... m konumu itibariyle geçiş yolları üzerinde bulunan ülkemiz öznelinde ayrı bir önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ekonomistler farklı ekonometrik tahminler önermişlerdir. Bu çalışmada bu etkilerin ve kayıpların tanımlanması, boyutu, ölçüm süreci ve teknikleri incelenerek Türkiye ekonomisi için birtakım öneriler ortaya konmaktadır. Abstract In developed countries and in developing countries, we called as concept of underground economy which an unofficial state economic structure, greatly extended over time and become a sector and perhaps a separate economy. In that case, determination of dimension and domain or measurment of this economics which began important. Tax losses which caused by this economics and effects to economic and social growth as an important problem. Particularly this situation in the subjective of our country where located on transition roads by location is showing a separate importance. With regard to this subject economists have proposed various econometric estimates. In this paper, identification of these effects and losses, size, measurment process and its techniques are examined and for Turkish Economy is some suggestions are put forward.
doi:10.21547/jss.256846 fatcat:ccg34jg645efbogx2ha6ytoife