Modeling the Corporate Architecture in the Managerial Accounting of the Merger of Enterprises
Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об'єднання підприємств

A. A. Pylypenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ahmed Mohammed Saed Khalleefah, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА облік і аудит 319 БІЗНЕСІНФОРМ № 4 '2020 www.business-inform.net УДК 657:330.34 JEL: М15; М41; Р13 МОДЕлювАННя кОРпОРАТИвНОї АРхІТЕкТуРИ в ОРгАНІЗАцІї упРАвлІНСькОгО ОблІку Об'єДНАННя пІДпРИєМСТв © 2020 ПИЛИПЕНКО А. А., хАЛЛІФАх А. УДК 657:330.34 JEL: М15; М41; Р13 пилипенко А. А., халліфах А. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об'єднання підприємств Сучасні умови ведення бізнесу суттєво змінили вимоги до інформаційного й обліково-аналітичного
more » ... ово-аналітичного забезпечення механізму управління підприємствами та їх інтегрованими об'єднаннями. Менеджмент підприємства вимагає значного розширення переліку номенклатур обліку та їх представлення у взаємозв'язку з бізнес-процесами підприємства, зростання достовірності облікових даних і швидкості формування управлінських звітів, відображення в процесі звітування нефінансових показників і ключових складових обраної підприємством бізнес-моделі. Здебільшого реалізація таких вимог є можливою у разі зміни підходу до організації управлінського обліку. Авторською гіпотезою при цьому є використання концепції опису корпоративної архітектури як основи процесу організації управлінського обліку. Метою статті є розвиток теоретико-методичних положень організації обліково-аналітичного процесу підприємств та їх інтегрованих об'єднань на основі імплементації до бухгалтерського обліку здобутків методології моделювання корпоративної архітектури. В основу реалізації поставленої мети покладено проєктний підхід. У результаті реалізації проєкту організації обліку передбачено підвищення аналітичних можливостей обліку, розгортання заснованої на даних обліку системи бізнес-аналізу, виділення контурів підтримки стратегічного менеджменту та розширення прогностичної функції обліку тощо. Для формування моделі корпоративної архітектури використано методологію TOGAF та мову моделювання Archimate. У розробленій моделі відображено структуру функції обліку та її зв'язок з рештою елементів корпоративної архітектури. Наявність подібних функціональних моделей дозволила ідентифікувати перелік користувачів облікової інформації та розробити концепцію розвитку управлінського обліку. Ключові слова: управлінський облік, архітектура підприємства, модель корпоративної архітектури, проєкт організації обліку. Рис.: 4. Бібл.: 23. Пилипенко Андрій Анатолійович -доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна) E-mail: aapil@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6520-3146 Researcher ID: http://www.researcherid.com/L-6795-2013 SPIN: http://elibrary.ru/7757-3426 Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд -аспірант кафедри обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1655-6842 УДК 657:330.34 JEL: М15; М41; Р13 Пилипенко А. А., Халлифах А. Моделирование корпоративной архитектуры в организации управленческого учета объединения предприятий Современные условия ведения бизнеса существенно изменили требования к информационному и учетно-аналитическому обеспечению механизма управления предприятиями и их интегрированными объединениями. Менеджмент предприятий требует значительного расширения перечня номенклатур учета, представленных во взаимосвязи с бизнес-процессами предприятия, повышения достоверности учетных данных, роста скорости формирования управленческих отчетов, отражения в отчетности нефинансовых показателей и ключевых элементов выбранной предприятием бизнес-модели. В большинстве случаев реализация таких требований возможна в случае изменения подхода к организации управленческого учета. Авторская гипотеза при этом предполагает использование концепции корпоративной архитектуры как основы процесса организации управленческого учета. Целью статьи является развитие теоретико-методического базиса организации учетно-аналитического процесса предприятий и их интегрированных объединений на основе приложения к бухгалтерскому учету достижений методологии моделирования корпоративной архитектуры. Реализация поставленной цели базируется на проектной методологии. В результате реализации проекта организации учета предусмотрены повышение аналитических возможностей учета, развертывание основанной на данных учета системы бизнес-анализа, выделение контуров информационного обеспечения стратегического менеджмента и расширение прогностической функции учета. Для формирования модели корпоративной архитектуры использованы методология TOGAF и язык моделирования Archimate. В разработанных моделях отображены структура функции учета и ее связь с остальными элементами корпоративной архитектуры. Наличие подобных функциональных моделей позволило идентифицировать перечень пользователей учетной информации и разработать концепцию развития управленческого учета. Ключевые слова: управленческий учет, архитектура предприятия, модель корпоративной архитектуры, проект организации учета. Рис.: 4. Библ.: 23. Пилипенко Андрей Анатольевич -доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой учета и бизнес-консалтинга, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (просп.
doi:10.32983/2222-4459-2020-4-319-327 fatcat:4rqgyovkdvfknlftlsuirkucw4