İmar Hakkı Transferi Ve Başlıca Uygulama Alanları İle Türkiye'de İmar Hakki Transferi Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi

Veli Böke, Harun Tanrıvermiş
2017 International Journal of Research In Business and Social Science  
Birçok ülkede tarihsel, kültürel ve doğal yönlerden özellikli alanların korunmasına karar verilmekte, ancak koruma araçlarının türleri ve uygulama biçimleri ülkelere göre değişmektedir. Alan korumada kamulaştırma, trampa veya takas, kullanımı yasaklama gibi geleneksel araçlara ilave olarak yenilikçi ve alternatif bir koruma aracı olarak İmar Hakkı Transferi (İHT), 1970'li yıllardan sonra birçok ülkede etkin biçimde uygulanmaktadır. Türkiye'de ilk defa 2004 tarih ve 5226 Sayılı Kanun ile 2863
more » ... ı Kanun ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılan değişiklik ile hukuk sistemine "yapılanma haklarının devri" kavramı ile giren İHT programı günümüze kadar önemli bir uygulama alanı bulamamıştır. Mevcut yasal düzenleme ile ABD ve Avrupa örneklerindeki gibi başarılı İHT programı geliştirme ve uygulama olanağının olmadığı açıktır. Başarılı uygulama için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile tarihsel, kültürel ve doğal alanların korunmasına ilişkin mevzuat başta olmak üzere ilgili yasal düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi, İHT uygulama ilkeleri, uygulama araçları, görevli ve yetkili idareler, hakkın değerlemesi, değerleme otoritesi, menkulkıymetleştirme ve izleme-değerlendirme sisteminin işleyişine yönelik kapsamlı düzenleme yapılması, bu alandaki çalışmalarda anahtar rolünün gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca üstlenilmesi, koruma kurulları ile belediyelerin koruma-uygulama birimlerinin yeniden düzenlenmesi, korumanın finansmanının piyasaya dayalı araçlarla karşılanması ve farklı toplum kesimlerinde farkındalık oluşturulması zorunlu görülmektedir. Ayrıca başarılı uygulama için başta malikler olmak üzere bütün paydaşların bilgilendirilmesi, meslek örgütleri, yargıçlar, planlama, inşaat ve gayrimenkul uzmanlarının bilgilendirilmesi ve lisanslı gayrimenkul geliştirme uzmanlarının İHT piyasalarında çalışması mümkün kılınmalıdır. Buna ilave olarak gönderen bölgedeki taşınmazların kuru mülkiyetinin geleceği ve bu alanda gelecek yıllarda hiçbir biçimde inşai faaliyet ile koruma dışındaki amaçlarla kullanıma izin verilmeyeceği yasal düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır
doi:10.20525/ijrbs.v6i2.687 fatcat:4i7eyovk65bp5e3xx2izjaplea