Balkans as the cultural subcontinent of Europe

Mirko Grcic
2005 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.2 /.3 (497) (4) МИРКО ГРЧИЋ * БАЛКАН КАО КУЛТУРНИ СУБКОНТИНЕНТ ЕВРОПЕ Апстракт: Нови светски поредак и преуређење Европе, трансформишу положај балканског региона -уместо "раскршћа" између Истока и Запада, он све више улази у периметар или поље утицаја Запада. У европским релацијама развијени "центар" постепено се шири ка "периферији", и потискује традиционалну балканску културу. Европеизација Балкана и ширење периметра утицаја западноевропског цивилизацијског круга
more » ... вилизацијског круга све више даје основа да се термин Балкан замени термином Југоисточна Европа. Европеизација или балканизација -то није више геополитички, већ цивилизацијски избор, пред који су стављени сви балкански народи. Кључне речи: Балкан, Југоисточна Европа, културна географија, геополитика. Abstract: New world order and rearrangement of Europe transform the position of Balkan regioninstead as the "crossroad" between East and West, it is more often included into the area of Western influence. In European relations, developed "core" is gradually spreading toward "periphery" removing the traditional Balkan culture. The europeisation of Balkans and spreading of Western European civilization's circle gives the arguments that the term Balkans should be replaced with the term Southeastern Europe. The europeisation or balkanization is not geopolitical but civilization choice in front of all Balkan nations.
doi:10.2298/gsgd0501209g fatcat:er6rrxxuo5gvhc5sjsvxsxzcyu