Influence of polymers on lysozyme molecules association
Влияние полимеров на процессы ассоциации молекул лизоцима

S. S. Dekina, I. I. Romanovska, T. Yu. Gromovoy
2011 Biopolymers and Cell  
Вли я ние по ли ме ров на про цес сы ас со ци а ции мо ле кул ли зо ци ма С. С. Де ки на, И. И. Ро ма нов ская, Т. Ю. Гро мо вой 1 Фи зи ко-хи ми чес кий ин сти тут им. А. В. Бо гат ско го НАН Укра и ны Люс тдо рфская дор., 86, Одес са, Укра и на, 65080 1 Инсти тут хи мии по вер хнос ти им. А. А. Чуй ко НАН Укра и ны Ул. Ге не ра ла На у мо ва, 17, Киев, Укра и на, 03164 romairina@gmail.com Цель. Иссле до вать по ве де ние мо ле кул ли зо ци ма при им мо би ли за ции в рас тво ры же ла ти на и
more » ... о ры же ла ти на и на три е вой соли кар бок си ме тил цел лю ло зы (Na-КМЦ) ме то дом мат рич но ак ти ви ро ван ной ла зер ной де сор бции/иониз а ции (МАЛДИ). Ме то ды. Гид ро ли ти чес кую ак тив ность сво бод но го и вклю чен но го в рас тво ры желатина и Na-КМЦ-ли зо ци ма опре де ля ли бак те ри о ли ти чес ким ме то дом. Вза и мо де йствие фер мен та с поли ме ра ми под твер жде но ме то да ми вис ко зи мет рии и масс-спек тро мет рии. Ре зуль та ты. По ка за но наличие ли зо ци ма в вод ном рас тво ре в виде мо но ме ра и оли го мер ных форм. Не ковален тные взаимо де йствия фер мен та с рас тво ра ми по ли ме ров вы зы ва ют дис со ци а цию оли го мер ных струк тур на суб ъ е ди ни цы, зави ся щую от при ро ды но си те ля и мас со вых со от но ше ний ли зо цим:по ли мер. Уста нов ле но ко ли чес твен ное со хра не ние гид ро ли ти чес кой ак тив нос ти им мо би ли зо ван но го ли зо ци ма, что спо со бству ет по лу че нию му ко ад ге зив ных пле ноч ных форм с бак те ри о ли ти чес ким де йстви ем. Вы во ды. Иммо би ли за ция ли зо ци ма за счет не ко ва лен тных вза и мо де йствий в рас тво ры же ла ти на и Na-КМЦ при во дит к дис соци а ции олиго мер ных струк тур фер мен та, при этом от ме че но бо лее про чное свя зы ва ние ли зо ци ма с Na-КМЦ. Клю че вые сло ва: ли зо цим, оли го ме ры, дис со ци а ция, же ла тин, на три е вая соль кар бок си ме тил цел лю лозы, МАЛДИ.
doi:10.7124/bc.000115 fatcat:awzhfzrknjd4zjccwrh7accvgi