Strategy for countering domestic violence
Strategija suprotstavljanja nasilju u porodici

Saša Marković
2019 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Rad je re zul tat is tra ži va nja na pro jek tu Mi ni star stva pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz voja Re pu bli ke Sr bi je pod na zi vom "Raz voj in sti tu ci o nal nih ka pa ci te ta, stan dar da i pro ce du ra za su pro sta vlja nje or ga ni zo va nom kri mi na lu i te ro ri zmu u uslo vi ma me đu na rod nih in te gra ci ja" br. 179045. 1 Vi de ti: Stra te ška pro ce na jav ne bez bed no sti, Mi ni star svo unu tra šnjih po slo va Re pu bli ke Sr bi je, Di rek ci ja po li ci je, Be
more » ... ja po li ci je, Be o grad, 2017, 3-4. 2 Stra te ški pri o ri te ti su: 1)Or ga ni zo va ni kri mi nal, 2) Su zbi ja nje pro iz vod nje i kri jum ča re nja drog ga s te ži štem na ma ri hu a nu i sin te tič ke dro ge, 3) Su zbi ja nje ko rup ci je, 4) Bor ba pro tiv zlo upo tre ba in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja, 5) Bor ba pro tiv te ro ri zma i na sil nog eks tremi zma ko ji vo di ka te ro ri zmu, 6) Una pre đe nje sta nja jav nog re da i mi ra su pro sta vlja njem na si lju, s po seb nim osvr tom na na si lje na sport skim pri red ba ma, u ško la ma i na jav nim me sti ma, 7) Unapre đe nje bez bed no sti sa o bra ća ja na dr žav nim pu te vi ma uklju ču ju ći i pro la zak dr žav nih pu te va kroz na se lja, 8) Ire gu lar na mi gra ci ja i kri jum ča re nje lju di.
doi:10.5937/zrpfns53-23251 fatcat:p7wms6a4p5af3nrluyhgnw4ch4