An attempt to assess the knowledge of nurses about the scope of professional responsibility under the amended provisions of law – a preliminary report

Joanna Gotlib, Agnieszka Maliszewska
2013 Zdrowie Publiczne  
Próba oceny wiedzy pielęgniarek na temat zakresu odpowiedzialności zawodowej w świetle znowelizowanych przepisów prawnych -doniesienie wstępne An attempt to assess the knowledge of nurses about the scope of professional responsibility under the amended provisions of law -a preliminary report Streszczenie Wstęp. Regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek unormowane są ustawą z dn. 1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Cel. Celem pracy była próba
more » ... acy była próba oceny wiedzy pielęgniarek na temat zakresu odpowiedzialności zawodowej w świetle znowelizowanych przepisów prawnych. Materiał i metody. Materiał stanowiło 73 losowo wybrane osoby wykonujące zawód pielęgniarki (71 kobiet) pracujące w wybranych, warszawskich szpitalach. Średni czas ich pracy w zawodzie to 13 lat. Grupa 1 -44 osoby z wykształceniem wyższym, Grupa 2 -29 osób z wykształceniem średnim. W badaniu zastosowano samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety zawierający 22 pytania. Wyniki. Poziom wiedzy pielęgniarek na temat odpowiedzialności zawodowej był niewystarczający i wymagał uzupełnienia. Wykształcenie nie miało wpływu na poziom wiedzy badanych. Istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami zaobserwowano tylko w pytaniu dotyczącym obszaru odpowiedzialności zawodowej i cywilnej (p<0,001). Wnioski. 1. W badanej grupie, wiedza pielęgniarek na temat przepisów prawnych regulujących odpowiedzialność zawodową była niewystarczająca i wymagała uzupełnienia. 2.W badanej grupie, poziom wykształcenia pielęgniarek nie wpływał na poziom ich wiedzy na temat zakresu odpowiedzialności zawodowej. 3. Istnieje konieczność ciągłego aktualizowania przez pielęgniarki zakresu swojej wiedzy z obszaru zagadnień prawnych dotyczących wykonywania zawodu oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, ze względu na to, że jest to wiedza niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych. Abstract Introduction. The professional responsibility of nurses is regulated by the Act on Professional Self-Government of Nurses and Midwives of July 1st, 2011. Aim. The aim of this study was to assess the knowledge of nurses about the scope of professional responsibility under the amended provisions of the law. Material and methods. The study involved 73 randomly selected people (71 women) practising as nurses in selected Warsaw hospitals. The mean length of time in professional work amounted to 13 years. Group 1 comprised 44 people with a higher education degree. Group 2 comprised 29 people with a secondary school certificate. Voluntary and anonymous questionnaire study using a questionnaire developed by the authors, 22 questions. Results. The level of knowledge of nurses about their professional responsibility was insufficient and required supplementation. The degree of education did not influence the level of knowledge. Statistically significant differences between the study groups were observed only in the case of civil and professional responsibility (p<0.001).
doi:10.12923/j.0044-2011/123-1/a.12 fatcat:haatb6bwcffzvhtcr45v3abkym