Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας

Ελισάβετ Καραΐσκου, Παναγιώτης Πρόντζας, Ραφαηλία Καμενάκη
2019 Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία και Οικονομία  
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο των δημοσίων επενδύσεων στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης, εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα, θα εξεταστεί εμπειρικά η σχέση των δημοσίων επενδύσεων με την οικονομική μεγέθυνση και θα εκτιμηθεί το μέγεθος της επιρροής αυτής συγκριτικά με την αντίστοιχη επίδραση των ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης. Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη για την Ελλάδα κατά την περίοδο 2002-2017,
more » ... ενώ στηρίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλου οικονομετρικού υποδείγματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φανερώνουν την ύπαρξη μιας θετικής, στατιστικά σημαντικής αλλά περιορισμένης σχέσης μεταξύ δημοσίων επενδύσεων και οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα κατά την υπό εξέταση περίοδο.
doi:10.12681/elrie.2451 fatcat:mczfpcw4n5bkxlybiolk5uejl4