YEREL YONETIMLERIN SANAT EGITIMINDEKI YERI VE ONEMI

Nihat Sirin, Filiz Kiprik
2012 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
ÖZET Günümüzde toplumun bireysel gereksinimlerini karĢılaması, değiĢen ve geliĢen Dünya'ya ayak uydurması kaçınılmaz bir unsur haline gelmiĢtir. Bu bağlamda; ülkemizde "YetiĢkin Eğitimi " sistemine baktığımızda birçok kurum aracılığıyla örgün eğitimin dıĢında kalan yaygın eğitim projeleri geliĢtirilmektedir. Bu projeler genel olarak toplumun ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu süreç genellikle bireylere okul ortamı dıĢında "kısa süreli " eğitim olarak verilmektedir. Bu
more » ... rilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, yetiĢkinlere yönelik sanat eğitimi faaliyetleri içinde yer alan yerel yönetimlerin meslek edindirme kurslarının önemini belirtmek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır.
doi:10.7816/idil-01-05-26 fatcat:po2arf3lbvb5bdyl4qg3w3tbpa