Latvijos savivaldybių finansavimo problemos mokesčių politikos kontekste
Problems of financial provision at the Latvian municipalities in the tax policy context

Anita Puzule, Erika Zubule
2015 Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied economics: systematic research  
The research aims to raise the problems of the local municipalities in Latvia that are related to a lack of financial resources. An active use of the tax policy to ensure the municipal finances in Latvia is examined in the paper. The authors have investigated the current situation and, using the ideas and experience of the other countries, have elaborated the recommendations on how to successfully adapt the tax policy to the current Latvian conditions in order to improve the financial capacity
more » ... financial capacity of the local municipalities thus raising their interest to support the entrepreneurship. Keywords: corporate income tax, local government budget, municipal taxes, personal income tax, property tax. Tyrimo tikslas -parodyti vietinių Latvijos savivaldybių problemas, susijusias su finansinių išteklių trūkumu. Darbe nagrinėjamas aktyvus mokesčių politikos naudojimas, siekiant užtikrinti savivaldybių finansavimą Latvijoje. Autorės išanalizavo esamą situaciją ir, besiremdamos kitų šalių patirtimi, parengė rekomendacijas, kaip sėkmingai pritaikyti mokesčių politiką esamomis sąlygomis Latvijoje, gerinant vietinių savivaldybių finansinį pajėgumą ir didinant jų susidomėjimą verslumo rėmimu. Raktažodžiai: įmonių pajamų mokestis, savivaldybės biudžetas, savivaldybių mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis, nekilnojamojo turto mokestis. JEL Classifications: G22/E22/E23.
doi:10.7220/aesr.2335.8742.2015.9.2.6 fatcat:urxn3xsfbfdvte2s2qgkjqr7by