ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Cem KAHYA
2018 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel sessizlik ve işe yabancılaşma arasındaki ilişkinin ve etkileşimin incelenmesidir. Bu amaçla, Bayburt İlinde faaliyet gösteren kamu ve özel bankalarda çalışan toplam 58 banka personeli üzerinde ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada örgütsel sessizlik kavramı; razı olma sessizliği, savunma sessizliği ve prososyal sessizlik boyutları açısından değerlendirilirken, işe yabancılaşma kavramı ise; kendine yabancılaşma, anlamsızlaşma ve güçsüzleşme
more » ... güçsüzleşme boyutları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları; güçsüzleşme boyutu üzerinde prososyal sessizliğin negatif ve savunma sessizliğinin pozitif yönde etkisinin olduğu; anlamsızlaşma boyutu üzerinde savunma sessizliğinin pozitif yönde etkisinin olduğu ve son olarak kendine yabancılaşma boyutu üzerinde ise razı olma sessizliğinin pozitif yönde etkisinin olduğunu göstermiştir. Abstract The main purpose of this study is to examine the relationship and interaction between organizational silence and organizational alienation. For reaching this purpose, an empirical study was conducted on a sample group of total 58 people working in public and private banks operating in Bayburt. In this study, the concept of organizational silence; while the concept of alienation from work is evaluated in terms of silence of silence, silence of prosperity and prosocial silence dimensions; self-alienation, meaninglessness and powerlessness. The results of the research showed that prosocial silence had a negative effect and defensive silence had a positive effect on the dimension of powerlessness; defensive silence had a positive effect on the dimension of meaninglessness and finally acquiescent silence had a positive effect on the dimension of self-estrangement.
doi:10.17719/jisr.2018.2709 fatcat:v66vr3gvxfchtacmvcg5pihlzu