Difficulties in the therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy. Youngs's schema therapy in work with borderline personality disorder
Trudności w relacji terapeutycznej w terapii poznawczo-behawioralnej. Terapia schematów Younga w pracy z osobowością z pogranicza

Monika Romanowska
2015 Psychoterapia  
psYcHoterapia 2 (173) 2013 strony: 45-55 cognitive psychotherapy borderline personality disorder psychotherapeutic processes summary: according to popular opinions, the therapeutic relationship in cognitivebehavioral therapy is not as equally important as the techniques. it is often assumed that cognitive therapists view the relationship with a patient only as a prerequisite to change and that this relationship doesn't lead to change by itself and that they overlook important emotions between
more » ... emotions between patient and therapist. contrary to these opinions some streams of cBt to a large extent make use of the therapeutic relationship. in this paper, the schema therapy of Jeffrey Young (Young's schema therapy -Yst) in work with borderline personality disorder, is presented. Young assumes, that the borderline personality disorder develops, when a person with a reactive temperament deals with emotions and unfulfilled needs in maladaptive ways. the aim of the therapy is showing patients other patterns of thinking, behaving and treating their own needs. the therapist uses a method of a limited parenting, trying to engage the therapeutic relationship in a process of change. the Yst therapist should be flexible and responsive to emotional shifts in a patient during the session and work differently with different schema modes. Limits of the setting also have a curing function. During supervision, schemas of the therapist and their influence on the therapy process are discussed. W artykule przedstawiono założenia terapii schematów według Younga oraz możliwości i ograniczenia jej stosowania w leczeniu pacjentów z osobowością z pogranicza. Autorka odnosi się do roli relacji terapeutycznej w różnych modelach psychoterapii, w tym do stosowanego w prezentowanym podejściu pojęcia ograniczonego rodzicielstwa. Monika romanowska TRuDnOści W ReLacji TeRaPeuTycZnej W TeRaPii POZnaWcZO-behaWiORaLnej. TeRaPia scheMaTóW yOunga W PRacy Z OsObOWOścią Z POgRanicZa difficultiEs in thE thErapEutic rElationship in cognitivE-bEhavioral thErapy. youngs's schEMa thErapy in work with bordErlinE pErsonality disordEr pracownia psychologiczna pebe, Gdynia Wśród osób niezajmujących się terapią poznawczo-behawioralną powszechne jest przekonanie, że jest ona "płytka", "wąska", "specjalistyczna", nie wykorzystuje potencjału relacji terapeutycznej [1] oraz nadaje się przede wszystkim do leczenia konkretnych zaburzeń i problemów. tymczasem terapia poznawczo-behawioralna z powodzeniem stosowana jest także w leczeniu zaburzeń osobowości, osiągając podobne wskaźniki skuteczności, jak terapie psychodynamiczne i psychoanalityczne [2] . W terapii zaburzeń z osi ii stosuje się klasyczną terapię poznawczą Becka [2] oraz terapie tzw. trzeciej fali cBt (cognitive-behavioral therapy): dialektyczną terapię behawioralną Marshy Linehan (dialectical behavioral therapy -DBt, omówioną przeze mnie w innej pracy [3]) oraz terapię schematów Jeffreya Younga (Young's schema therapy -Yst) [4][5][6][7][8][9]. celem tego artykułu jest przedstawienie leczących aspektów relacji terapeutycznej w terapii poznawczo-behawioralnej na przykładzie terapii schematów Younga w pracy z osobowością borderline. Należy zaznaczyć, że
doi:10.12740/pt/39399 fatcat:2ob3bxvxbreq3b4rqlr7azalci