WIERTNICTWO NAFTA GAZ • TOM 25 • ZESZYT 2 • 2008

Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty, Gazu Agh, Kraków, Rafa³ Wiœniowski, Stanis³aw Stryczek, Jan Ziaja
unpublished
Na œwiecie rokrocznie obserwuje siê wzrost inwestycji wykorzystuj¹cych techno-logie bezwykopowe podczas budowy podziemnych instalacji rurowych. Jedn¹ z coraz czêœciej stosowanych metod jest horyzontalny przewiert sterowany [1]. Istota aplikacji tej technologii polega na wykonaniu otworu pilotowego wed³ug œciœle zaprojektowanej trajektorii, a nastêpnie jedno-lub wielokrotne poszerzenie istniej¹cego otworu do wymaga-nej koñcowej œrednicy. Etap koñcowy prac to wci¹gniêcie do istniej¹cego otworu
more » ... niej¹cego otworu rury os³o-nowej. Najwa¿niejszym z poszczególnych etapów prac, zwi¹zanych z wykonaniem horyzon-talnego przewiertu sterowanego, jest instalacja rury os³onowej. Podczas tego procesu wy-magana jest bowiem najwiêksza moc urz¹dzenia. Wielkoœae si³y niezbêdnej do instalacji rury os³onowej zale¿y od: – trajektorii horyzontalnego przewiertu sterowanego; – ciê¿aru instalowanej rury os³onowej; – wielkoœci wspó³czynnika tarcia pomiêdzy wci¹gan¹ rur¹ os³onow¹ a œcian¹ otworu kierunkowego; – wielkoœci wspó³czynnika tarcia pomiêdzy wci¹gan¹ rur¹ os³onow¹ a pod³o¿em, na którym le¿y zmontowany ruroci¹g; – gêstoœci p³uczki wiertniczej, oraz jej parametrów reologicznych; – niestabilnoœci i nierównoœae œciany otworu; – stopnia oczyszczania otworu ze zwiercin.
fatcat:imhru5muifaj7h33gahab7ivai