Θωμά Παπαθανασίου, τέως οικονομικού Εφόρου, Το μεσαιωνικόν φρούριον τών Σερβίων, από της ιδρύσεως αυτού μέχρι της υπό των τούρκων αλώσεως. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 6+95, μετά 10 εικόνων εν τω κειμένω, μιας παρενθέτου και 2 πινάκων εν τέλει

Α. Ξυγγόπουλος
2017 Μακεδονικά  
[χωρίς περίληψη]
doi:10.12681/makedonika.9270 fatcat:3uuzwvrdvjg5tdehoeaxpih3c4