Державне управління процесами мінімізації ризиків транскордонних техногенних загроз радіаційного походження

O. I. Djachenko
2015 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
У статті аналізується державне управління процесами мінімізації транскордон-них загроз радіаційного походження. Дослідження виконано на основі архівних таопублікованих новітніх документів. Доведено, що для усунення недоліків щодо за-побігання порушень у процесі використання та експлуатації джерел іонізуючоговипромінювання на прикордонних територіях з Україною та за завдані збитки притранскордонному перенесенні забруднюючих речовин необхідно використовувативідомий у міжнародній практиці підхід –
more » ... що компенсація збитків від транскордон-них впливів повинна здійснюватись тією країною, на території якої відбулись викидишкідливих речовин (вибухи, надзвичайні ситуації техногенного та природного ха-рактеру). Також у статті зазначається, що для вдосконалення державного управлін-ня процесами мінімізації ризиків транскордонних техногенних загроз радіаційногопоходження необхідно розробити міжнародні стандарти та стандарти внутрішньодер-жавного контролю у сфері поводження з радіоактивними речовинами, які дозволятьдотримуватися загальних критеріїв для розміщення, конструювання, будівництва тароботи АЕС, підвисять незалежність національних регуляторів, що видають ліцензіїта забезпечують місцевий контроль, що дозволить усунути недоліки системи безпекифункціонування об'єктів ядерної галузі та збереже паспортний експлуатаційний тер-мін використання високопотужних джерел іонізуючого випромінювання.
doi:10.15421/15154 fatcat:h6mpqmpu2rc5roxyt4xfblcz2m