Vibrational properties of epitaxial Bi4Te3 films as studied by Raman spectroscopy

Hao Xu, Yuxin Song, Wenwu Pan, Qimiao Chen, Xiaoyan Wu, Pengfei Lu, Qian Gong, Shumin Wang
2015 AIP Advances  
doi:10.1063/1.4928217 fatcat:o3ocopobyvgp7ngkrwgdhemb7m