Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi

Ayşe Atılgan ÇELİK, Semra COŞKUN, Onur KILINÇ, Adem YILDIRIM
2017 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı polikliniğimize bel ağrısı ile başvuran hastalarda skolyoz sıklığını saptamak ve Cobb açısı ile yaş ve cinsiyet arasında ilişkisi olup olmadığını araştırmaktı. Yöntem: Bel ağrısı ile polikliniğimize başvuran 10837 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Öykü ve fizik muayane bulgularına göre skolyozdan şüphelenilip skolyoz grafisi çektirilen 130 hastanın verileri çalışmamıza dahil edildi. Hastaların omurga eğrilik dereceleri radyografik olarak
more » ... grafik olarak anterio-posterior yönde tüm omurgayı görmeyi sağlayan skolyoz grafisi üzerinde Cobb açısı ölçümü yöntemi ile değerlendirildi. Cobb açısı 10 derece üzerinde olan hastalar skolyoz olarak değerlendirildi. Skolyoz sıklığı, Cobb açısı değerinin yaş ve cinsiyet ile olan ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 130 hastanın 80 tanesi kadın (%61,5), 50 tanesi ise erkek idi (%38,5). Cinsiyete göre yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. 111 hastada (%85,4) Cobb açısı <10 derece, skolyoz tanısı alan 19 hastada ise (%14,6) ≥10 derece olarak ölçüldü. Skolyoz sıklığı binde 1,75 idi. Çalışmaya alınan kadın ve erkek hastaların Cobb açısı ortalamaları sırasıyla 5,81 ± 4,22 ve 5,32 ± 4,29 idi. Hastaların Cobb açısı ölçüm sonuçlarının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında anlamlı fark olmadığı görüldü. Yaş ile Cobb açısı arasındaki ilişkisi incelendiğinde pozitif yönde zayıf bir korelasyon olduğu görüldü. Sonuç: Bel ağrısıyla başvuran hastalarda skolyoz varlığı göz önünde bulundurulmalı, hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak uygun radyolojik istemler yapılmalıdır. Anahtar kelimeler: bel ağrısı; skolyoz; Cobb açısı The frequency of scoliosis in patients with low back pain who admitted to our clinic and the relationship between Cobb angle, age and gender. Summary Aim: The aim of this study was to determine the frequency of scoliosis in patients who applied to our outpatient clinic with low-back pain and to investigate whether there is a relation between Cobb angle and age and gender. Material and methods: The data of 10.837 patients who applied to our polyclinic with lowback pain were retrospectively evaluated. According to history and physical examination, 130 patients who were requested scoliosis radiography were included in the study. Patients' spine curvature degrees were assessed by Cobb's angle measurement method on a scoliosis radiography which allows the whole spine to be viewed radiographically in anterio-posterior direction. A scoliosis is defined as a lateral spinal curvature with a Cobb angle of 10° or more. The frequency of scoliosis, the relationships between Cobb angle, age and gender were investigated. Results: Of the 130 patients, 80 were female (61.5%) and 50 were male (38.5%). No statistically significant difference was found between the average values of ages according to gender. Cobb angle was <10 degrees in 111 patients (85,4) and ≥10 degrees in 19 patients diagnosed as scoliosis (14.6%). The frequency of scoliosis was 1,75 per thousand. The mean Cobb angles of female and male patients were 5.81 ± 4.22 and 5.32 ± 4.29, respectively. There was no significant difference when the Cobb angle measurement results of the patients were analyzed according to the gender. When the relation between age and Cobb angle was examined, it was seen that there was a weak correlation in the positive direction. Conclusion: The presence of scoliosis should be considered in patients presenting with low back pain. Appropriate radiological requests should be made considering the age of the patient.
doi:10.30569/adiyamansaglik.374982 fatcat:h6zg3cwpmrfwdmjwm63hf5wfny