Hydrographic resources of Ibarski Kolašin in the function of tourism development

Radomir Ivanovic, Marko Ivanovic, Mrdjan Djokic
2011 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
ХИДРОГРАФСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ИБАРСКОГ КОЛАШИНА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА РАДОМИР ИВАНОВИЋ, МАРКО ИВАНОВИЋ, МРЂАН ЂОКИЋ Универзитет у Нишу, ПМФ -Департман за географију, Вишеградска 33, Ниш, Србија Извод: Хидрографски објекти (хидрографија) неке територије могу бити важан природни потенцијал развоја туризма. Ибарски Колашин је територија на северу Космета. Врло сиромашна у привредном погледу. Развој туристичке делатности у овом подручју, могао би бити значајан извор прихода. Акумулација Газиводе се
more » ... улација Газиводе се изванредно уклопила у природни амбијент и заједно са околним планинама Мокром Гором и Рогозном представља специфичну просторну целину, која би могла изванредно да се туристички реализује. Кључне речи: Хидрографска мрежа, хидрографски потенцијали, туризам, Ибарски Колашин. Abstract: Hydrographic objects (hydrograph) of a territory may be an important natural potential for tourism development. Ibarski Kolasin is a territory in northern Kosovo. Very poor in economic terms. Development of tourism activities in this area, it could be a significant source of income. Accumulation Gazivode is remarkably fit into the landscape, and together with the surrounding mountains, Mokra Gora and Rogozna, represents a specific geographical areas, which could be excellent tourist realized. Abstract: Hydrographic objects (hydrography) of some territory can be important natural potential for tourism development. Ibarski Kolašin is a territory in northern Kosmet (Kosovo and Metohija). It is very poor regarding the economic aspect. Development of tourist activities in this area could be a significant source of income. Accumulation of Lake Gazivode remarkably fits into the landscape, and together with the surrounding mountains, Mokra Gora and Rogozna, represents a specific geographical area, which could be excellentlly exploited in tourism. Извод: Хидрографски објекти (хидрографија) неке територије могу бити важан природни потенцијал развоја туризма. Ибарски Колашин је територија на северу Космета. Врло сиромашна у привредном погледу. Развој туристичке делатности у овом подручју, могао би бити значајан извор прихода. Акумулација Газиводе се изванредно уклопила у природни амбијент и заједно са околним планинама Мокром Гором и Рогозном представља специфичну просторну целину, која би могла изванредно да се туристички реализује. Кључне речи: Хидрографска мрежа, хидрографски потенцијали, туризам, Ибарски Колашин.
doi:10.2298/gsgd1101117i fatcat:oiww5ifvbfayxkvnfxzop4cate