Neobladder "Belgrade pouch": Metabolic consideration

Vladimir Bancevic, Predrag Aleksic, Dusica Stamenkovic, Tomislav Pejcic, Novak Milovic, Bozidar Kovacevic, Snezana Cerovic
2016 Vojnosanitetski Pregled  
Background/Aim. The principle of continent urinary derivations is based on the formation of a reservoir as similar as native bladder is, with satisfactory capacity, high level of continence, low pressure and small resorbent surface as possible, to prevent metabolic disorders. Methods. In this prospective and partially retreospective study we included 148 patients with organ confined muscle invasive bladder cancer, operated in ten years period and followed up in 3 years period after radical
more » ... after radical cystectomy and original surgical technique of creating "U" shaped orthotopic neobladder using a short ileal segment average length of 30 cm called "Belgrade pouch". Results. Results of 126 male and 22 female patients three years following the surgery, showed average pouch capacity 477(330-659) ml, insignificant residual urine 52 (0-92) ml , average five times 24 hrs voiding frequency, day time continence 90% and nigttime continence 88%, with 7% of patients with mild acidosis, and 3% of patients with vitamine B-12 defficiency. Conclusion. Neobladder created according to the "Belgrade Pouch" technique showed excellent results comparabile with standard techinques, with adequate capacity, high continence rate, favourable 24-hrs voiding frequency, insignificant residual urine and significant lower rate of metabolic complications during 3 years of follow up period. Key words: neobladder, short ileal segment, originals surgical technique, complications. Apstrakt Uvod/Cilj. Princip kontinentnih urinarnih derivacija je zasnovan na kreiranju arteficijalnog rezervoara za urin, što sličnijeg mokraćnoj bešici, adekvatnog kapaciteta, visokog stepena kontinencije, niskog pritiska i što manje resorptivne površine kako bi se smanjio procenat metaboličkih komplikacija. Metode. U prospektivnu i delom retrospektivnu studiju uključeno je 148 pacijenata operisanih zbog organ-ograničenog mišićno invazivnog tumora mokraćne bešike u desetogodišnjem periodu, kojima je nakon radikalne cistektomije originalnom hirurškom tehnikom kreirana neobešika od kratkog segmenta ileuma u obliku 4 slova "U", prosečne dužine 30 cm. Period praćenja nakon operacije u ovoj studi je bio tri godine. Rezultati. Analiza rezultata 126 operisanih muškaraca i 22 operisane žene Beogradskom tehnikom kreiranja neobešike nakon tri godine je pokazala prosečnu zapreminu neobešike od 477(330-659) ml, zapreminu rezidualng urina koja je bila klinički beznačajna 52 (0-92) ml , i prosečna frekvencija 24-časovnog mokrenja od pet puta na dan. Dnevnu kontinenciju je imalo 90% operisanih, a noćnu 88%. 7% pacijenata je imalo blagu acidozu, a 3% deficijenciju vitamina B12. Zaključak. Neobešika kreirana po metodi "Belgrade pouch" pokazala je odlične rezultate, uporedive sa standardnim tehnikama obezbedjujući odličan kapacitet, visok stepen kontinencije, dobru 24časovnu frekvenciju mokrenja, beznačajan rezidualni urin I značajno nižu stopu metaboličkih komplikacija u trogodišnjem periodu praćenja. Ključne reči: neobešika, kraći ilealni segment, originalna hirurška tehnika, komplikacije.
doi:10.2298/vsp150113064b pmid:29314793 fatcat:shwcimmmpbhalidlwm7jx2jf6u